Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander gedeelte der vloeistof in den gestremden toestand over, want als men de huid, welke er gevormd wordt, bij voortduring wegneemt, dan wordt het overblijvende, na gedroogd te zijn, toch niet meer volkomen opgelost.

2. Alkohol slaat de zamengedrongene oplossing van caseine, als ook de melk zelve, in witte vlokken neder. De vlokken zijn nu eens in wrater oplosbaar, dan wreder niet, en dit schijnt van den graad van sterkte en van de hoeveelheid alkohol af te hangen, even als ook eiwit, door verdunden alkohol nedergeslagen, zijne oplosbaarheid niet verliest. Aether oefent op kaasstof geen invloed uit; alleen Hünefeld (1) meent, dat hij haar doet stremmen.

3. Zuren, met name melkzuur. Dit laatste vormt zich vrijwillig (?) uit de melksuiker bij het zuurworden der melk; van daar dat de melk vrijwillig (?) stremt. Yele andere stoffen slaan de kaasstof even zoo neder, als eiwit, dewijl zij onoplosbare verbindingen met haar vormen. Dit is vooral het geval met basisch azijnzuur lood, aluin en looistof. Ook azijnzuur brengt in eene kleine hoeveelheid eenen nederslagte weeg, welke echter in eene grootere hoeveelheid zuur terstond weder wordt opgelost. Chromiumzuur brengt eenen zeer sterken gelen nederslag te weeg (Hünefeld).

4. De lebmaag van jonge dieren, kalvermagen, ook de maag van kinderen (2). Op welke wijze de maag stremming veroorzaakt, is nog niet verklaard. Berzelius bragt met één deel-leb 1800 deelen melk tot stremmen, en vond, dat na deze operatie het stuk leb slechts 0,06 aan gewigt verloren had. Hij trekt daaruit het besluit, dat noch het zuur der leb, noch eenig ander bestanddeel van haar door verbinding met de kaasslof de stremming heeft kunnen bewerken. Ook Schwann (5) heeft bewezen, dat noch de zuren noch de zouten der leb aan de stremming deel hebben. Het is mogelijk, dat de lebmaag slechts middellijk op de kaasstof werkt, door omzetting der melksuiker in zuur; want eene zuivere oplossing van caseine stremt niet door leb, ten minste niet zoo volkomen (Simon). Ook wordt door bijvoeging van bijtende potasch of ammonia in zoodanige hoeveelheid, dat de melk alkalisch reageert, de «tremming der

(1) Chemismus in d. thieriscïieii Organisation, S. l,rt6.

(2) F. SlMON, in MiiLLER'S Archiv, 1839, S. 1.

(3) MiiLLER'S Arcliiv, 1836, S. 127.

Sluiten