Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en loodoxyde zijn door F. SiMOff daargesteld. Kwikzilver-oxyde caseaat bestaat, volgens Elsneh, uit 11, 18 kwikzilveroxyde en 88,82 kaasstof.

Alle zouten, welke versche albumine nederslaan, geven ook met caseine nederslagen. De verbindingen, welke metaalzouten uit de melk nederslaan, houdt C. G. Mitscherlich voor verbindingen der kaasstof met de zouten.

Gestolde caseine wordt met zamengedrongen azijnzuur gelatineus, en lost zich vervolgens bij verwarming In water op. In verdund potasch-hydraat is zij zeer gemakkelijk oplosbaar, in bijtende ammonia slechts langzaam (1).

Wij sluiten hier eene zelfstandigheid aan, welke evenzeer eene proteine-verbinding schijnt te zijn, maar nog minder is onderzocht. Welligt is zij slechts eene wijziging of eene verbinding van eene der vroeger beschrevene stoffen.

4. pepsine.

Deze stof werd door ScnWANN in het maagsap ontdekt (2). Zij wordt gevormd en is bevat in de cellen, welke de wanden der eenvoudige maagklieren bekleeden of de vaste cylindrische klieren der maag zamenstellen (5).

(1) Behalve de eiwit-, vezel- en kaasstof, komt er nog eene proteine-verbinding in het ligchaam voor, crystalline, welke het hoofdbestanddeel der kristallens van het oog uitmaakt. Zij bevat eene betrekkelijk geringere hoeveelheid zwavel, en is volgens Mulder zamengesteld uit:

Koolstof .... 55,39.

Waterstof. . . . 6,91.

Stikstof .... 16,51.

Zuurstof .... 20,91.

Zwavel 0,25.

of in atomen uit Ceoo "030 Njso Oiso + S, hetgeen met 15 atomen proteine en één atoom zwavel overeenkomt. Zie Bulletin 1839, pag. 195. Physiol. scheikundepag. 326. Vent.

(2) MüilïR's Archiv 1836, S. 90.

(3) Eberie (Physiol. d. Verdauung, S. 78), alsmede Pcrkiiue en PirPESHEtM

Sluiten