Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuur veroorzaakt eenen geringen en sublimaat geenen nederslag. Azijnzuur koper-oxyde brengt eenen zeer sterken, groengraauwen nederslag voort, die in azijnzuur en bijtende ammonia gemakkelijk oplosbaar is, niet daarentegen in bijtende potasch.

d. Eene door basisch azijnzuur loodoxyde nedergeslagene zelfstandigheid. De vloeistof, uit welke de zoömidine nedergeslagen is, geeft met basisch azijnzuur loodoxyde eenen kleurloozen nederslag. ]\a ontleding met zwavelwaterstof verkrijgt men eene kleurlooze vloeistof, en wanneer deze verdampt wordt, eene doorschijnende, gomachtige massa, die eenen gomachtigen smaak, geenen dierlijken, maar eenen zuurachtigen reuk bezit en in water gemakkelijk oplosbaar is. De oplossing wordt door loodsuiker , sublimaat en salpeterzuur zilvcroxyde niet nedergeslagen; door looistof wordt zij ligt troebel.

e. Na het nederslaan inet basisch azijnzuur loodoxyde laat de verdampte vloeistof eene gele, extractaardige stof achter, die in den meest zuiveren toestand de volgende eigenschappen bezit: zij is bruingeel, van eenen zwakken, onbepaalden smaak, van eenen bij verhitting dierlijken reuk, en is gemakkelijk en met eene gele kleur in water oplosbaar, terwijl zij een poedervormig overblijfsel achterlaat. De oplossing wordt door sublimaat, tin-chlorure en onzijdig azijnzuur loodoxyde niet nedergeslagen, sterk daarentegen door basisch azijnzuur loodoxyde, welke nederslag in het onzijdige zout weder oplosbaar is. Door salpeterzuur zilver-oxyde wordt zij met eene graauwgele kleur nedergeslagen; looizuur maakt haar troebel.

f. De oplossing in watervrijen alkohol bevat nog eene met de azijnzure zouten in alkohol oplosbare stof, Avelke, na de verdamping van den alkohol en oplossing der massa in water, door looizuur wordt nedergeslagen. Wanneer men den nederslag in kokend water oplosl, het looizuur met azijnzuur lood nederslaat, en met zwavelwaterstof het lood afscheidt, dan blijft er na de verdamping eene gele, doorschijnende zelfstandigheid over, die weinig smaak bezit; de oplossing is geel, wordt door het basisch loodzout nedergeslagen en bij de toevoeging van het onzijdige weder opgelost.

Het water-extract van het bloed bevat zoömidine; de overige be-

Sluiten