Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

kreatine.

Ciievreul heeft in vloeistoffen yan het vleesch eene kleine hoeveelheid eener stof gevonden, die uit het alkohol-extract kristalachtig aanschoot, en Wöhler heeft het bestaan derzelve bevestigd. Ciievreul noemt deze stof kreatine; zij kristalliseert in waterheldere, regthoekige prismen, is reuk- en smaakloos, reageert niet op planten-kleuren, is moeijelijk oplosbaar in water, nog moeijelijker in alkohol, maar gemakkelijk in zuren. De waterige oplossing wordt door salpeterzuur zilver, zwavelzuur koper- en ijzeroxyde, loodazijn en zamengedrongen platina-chloride niet veranderd; in eene hoogere temperatuur ontleed, ontwikkelt zij ammonia, eenen reuk naar blaauwzuur en phosphorigzuur, en een geel gas, hetwelk zich voor een gedeelte weder tot kristallen verdikt. Chevreul houdt het voor mogelijk, dat kreatine een ammoniazout van een zuur met een zamengesteld radikaal is.

iii. i.ijmgevende zelfstandigheid.

Ons ontbreekt nog een naam voor de zelfstandigheid, welke door eene eenigzins lange behandeling met kokend water in lijm overgaat; ook is ons van hare scheikundige eigenschappen nagenoeg niets bekend, dan dat zij door koken in lijm veranderd wordt. Zij is in koud water onoplosbaar; in azijnzuur zwelt het bindweefsel op en wordt geheel doorschijnend, zonder dat het, zoo als het schijnt, volkomen wordt opgelost. Kraakbeen, als ook de in kraakbeen gevormde vezelen, worden door azijnzuur niet veranderd, evenzoo min als de vezels van het elastische weefsel.

Tot de lijmgevende zelfstandigheden behooren: de kraakbeenderen, de kraakbeenige grondlaag der beenderen, de uit bindweefsel gevormde deelen, het hoornvlies, en voor een gedeelte het elastische weefsel. Van deze weefsels bestaan er eenige uit eenen tamelijk gelijkvormigen grondslag met ingestrooide blaasjes, de andere uit draden, van welke het onzeker is, of zij vast en gelijkvormig zijn, dan of zij hol zijn, en daardoor in een vlies en inhoud zijn gescheiden. Hoe dit ook zij, zoo schijnen de afzonderlijke bestanddeelen alle, de eene sneller, de andere trager, in lijm over te

Sluiten