Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer oplosbaar is. Azijnzuur lood, zwavelzuur koper en looizuur slaan haar insgelijks neder. In gedroogden toestand vormt de pyine een graauw poeder, dat in water niet meer volkomen oplosbaar is.

De zelfstandigheid, welke G. Simon ook uit de granulatiën kreeg, onderscheidde zich van de zoo even beschrevene slechts daardoor, dat de door zoutzuur voortgebragte troebelheid witachtig en door bijvoeging eener grootere troebelheid zoutzuur, wel is waar, eenigzins verminderd, maar niet geheel en al opgeheven was.

IV. haematine.

De haematine, het kleurende bestanddeel van het bloed, is in de bloedbolleljes, maar onder zekere omstandigheden ook vrij in de vloeistof van het bloed bevat. De bloedbolletjes namelijk zijn blaasjes met eenen vloeibaren inhoud, die in het bloedvocht zwemmen. Tusschen den inhoud der blaasjes en het bloedvocht, dat hen omgeeft, grijpt er eene uitwisseling van bestanddeelen door cndosmose plaats, op die wijze, dat de bloedblaasjes, wanneer de omgevende vloeistof zamengedrongen is, water aan hen afgeven en samenvallen, terwijl zij daarentegen omgekeerd, wanneer de omgevende vloeistof verdund wordt, water uit hen aantrekken en opzwellen, waarbij gelijktijdig de in de bloedblaasjes opgeloste aanwezige vaste bestanddeelen zich door de vloeistof verdeelen.

In de blaasjes en in de vloeistof van het versche bloed is de kleurstof in eenen in het water oplosbaren toestand bevat. Kleurstofhoudend serum is na de verwijdering der bloedbolletjes eene geheel en al gelijkvormige, ongekleurde vloeistof. De haematine, welke op de wijze, die wij aanstonds zullen opgeven, wordt daargesteld, heeft hare oplosbaarheid in water verloren. Men neemt daarom aan, in de vooronderstelling, dat de haematine door de wijze, waarop zij wordt verkregen, geene chemische verandering heeft ondergaan, dat zij, even als de eiwit- en vezelstof, in tweederlei toestanden kan voorkomen, verscli en gecoaguleerd (1).

(t) Volgens Mulder spreken de scheikundigen verkeerdelijk van geeoaguleerde kleurstof. )ooi coajjnleiing; namelijk is zij onvatbaar; deze voorstelling berust,

Sluiten