Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Men behandelt geslagen bloed met loodazijn, waardoor albuminaat van loodoxyde wordt nedergeslagen. De roode vloeistof v\ 01 (11 doorgezegen en zoo lang gewasschen als de doorloopende vloeistof nog roodgekleurd wordt. Uit de doorgezegene vloeistof W0I"dt door zwavelzure soda het loodoxyde nedergeslagen. Door kouden alkohol wordt de nederslag even als in de vorige gevallen van het vrije zuur bevrijd.

De volgens eene dezer methoden verkregene verbinding wordt herhaaldelijk met alkohol uitgekookt, welke het eiwitachtige bestanddeel der bloedbolletjes onopgelost laat. De alkoholische oplossing der zwavelzure kleurstol wordt door bijtende ammonia ontleed; er valt zwavelzure ammonia neder, en na de verdamping wordt deze door water en het vet door aether verwijderd. Ook in dit geval is de haematine ten minste met e\tractive stoffen verontreinigd.

o. Berzeeius scheidt de bloedbolletjes van het serum, doorliet bloed, dat met zwavelzure soda vermengd is, te filtreren. Dit zout verhindert de stremming der vezelstof en de bloedbolletjes blijven alleen op het filtrum. Zij worden met alkohol, waarbij eenig verdund zwavelzuur gevoegd is, gekookt, zoo lang als de alkohol nog gekleurd wordt en tot dat het overblijvende graauwachtig wit is. De alkoholische oplossingen worden inet bijtende of koolzure ammonia vermengd, waardoor zwavelzure ammonia wordt nedergeslagen. De gefiltreerde oplossing geeft, nadat de alkohol door overhaling is verwijderd, een nagenoeg zwart poeder, uit hetwelk door aether het vet wordt verwijderd. Op deze wijze wordt, zoo als liet schijnt, het bloedrood het zuiverst verkregen.

4. Simon eindelijk heelt het volgende voorschrift gegeven: geslagen bloed wordt gekookt en daardoor de albumine in gestremden tpestand gebragt, vervolgens tot droogwordens toe uitgedampt. Het drooge overblijfsel wordt met aether en vervolgens met alkohol uitgekookt. De wijngeest lost het aanwezige alkali, de melkzure zouten, osmazoom en haematine op. Uit de kokende alkoholische oplossing wordt bij verkoeling bloedrood in vlokken nedergeslagen, .terwijl het overige opgelost blijft. De roode vlokken worden met zuren wijngeest overgoten. Deze lost de zwavelzure haematine op, .en het zwavelzuur laat zich vervolgens door ammonia op de opgegevene wijze afscheiden.

Sluiten