Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanige stol aan, een harsachtig ligchaam, dat in verbinding met loogzout eene zeep vormde, en ook Berzelics stelde hij eene vroegere analyse eene eenvoudige galstof daar, die zich met delfsloflelijke zuren tot een ligchaam verbond, hetwelk in eene overmaat van zuur onoplosbaar was. Nadat nieuwere onderzoekingen uit de gal een groot aantal van stollen, wel meer als producten dan als educten, hebben doen kennen, is men thans nagenoeg weder op weg om tot de vroegere beschouwingswijze terug te keeren (1).

Thénard sloeg door middel van azijnzuur loodoxyde eene zelfstandigheid neder, welke met salpeterzuur van het loodoxyde werd gescheiden, de galhars, eene groene, harsachtige stof, die in water weinig, maar in alkohol volkomen oplosbaar was. Uit de vloeistof, waaruit deze zelfstandigheid wras nedergeslagen, sloeg loodazijn nog eene andere stof neder, welke, nadat het loodoxyde door zwavelwaterstof was verwijderd, in alkohol en water werd opgelost, die eenen zoetachtig bitteren smaak bezat, en daarom den naam van picromel verkreeg. In hare waterige oplossing loste zich de galhars op, en er liet zich op die wijze weder eene soort van gal voortbrengen. Bovendien vond Tiiénard nog eene gele zelfstandigheid, het pigment, dat vooral in de ossengal dikwijls overvloedig voorkomt en concrementen vormt.

Door Gmelin's beroemde analyse der ossengal werd aangetoond, dat Thénard's galhars nog picromel en zijne picromel nog galhars bevatte, en dat de zuivere galsuiker door loodazijn niet werd nedergeslagen. De gele kleurstof onderzocht Gmelin naauwkeuriger, en hij vond bovendien nog twee eigenaardige bestanddeelen, die in kristalachtigen toestand verkregen werden, namelijk taurine en cholzuur, benevens eenige minder wrezenlijke extractaardige zelfstandigheden. De galhars van Gmelin is lichtbruin en doorschijnend, in de koude broos; zij smelt bij eenige graden boven de 100, is gemakkelijk in alkohol oplosbaar, daarentegen onoplosbaar in water, in zuiveren aether en verdunde zuren. De picromel is kleuren reukloos, en bezit eenen lang voortdurenden zoeten smaak met een spoor van bitter; zij is stikstofhoudend, gemakkelijk inwater en alkokol oplosbaar, ook in zaïnengedrongene zuren, maar niet in zuiveren aether. Taurine, eene stikstofhoudende zelfstandig-

(1) Ycpj. de noot op pag-, 101. Vert.

Sluiten