Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de vogels en slangen met piszuur. De melkzure pisstof kristalliseert in lange, zeszijdige prismen met scheeve eindvlakten, heeft eenen verkoelenden , brandenden smaak, wordt gemakkelijk in water en alkohol opgelost, weinig in aether. (1) Zij smelt in de warmte, en men kan haar, zonder [dat zij ontleed wordt, sublimeren. De verbinding bevat 49,61 pisstof en !50,59 melkzuur. Ook met de minerale zuren en met het zuringzuur gaat de pisstof verbindingen aan, zonder zich te ontleden. Men kan de pisstof onmiddellijk met het zuur vermengen , of zuringzure pisstof met eene verbinding van kalk en het zuur zamenbrengen, dat zich met de pisstof zal verbinden. De salpeterzure pisstof kristalliseert in groote, kleurlooze blaadjes of prismen, is in water en alkohol oplosbaar, en bezit eenen zuren smaak. In het zout bevinden zich 1 atoom pisstof, 1 atoom salpeterzuur en 1 atoom water. De zuringzure pisstof wordt niet gemakkelijk in water van eene gewone temperatuur en in alkohol opgelost, zeer gemakkelijk daarentegen in kokend water. Zij bestaat eveneens uit 1 atoom zuur, 1 atoom water en 1 atoom pisstof. (2) Zoo men bij eene oplossing van pisstof salpeterzuur zilveroxyde

hoeveelheid bij een ziekelijk meisje werd waargenomen, zoolang liet slechts brood en appelen gebruikte, maar het terstond zag verdwijnen, als het dierlijken kost at. IIeintz verkreeg het melkzuur echter weder uit de urine. Verg. Herzeiiüs, Jahresb. XXV. 898. V£BT.

1) Peioüze [Afin. de chim. et de pliys. VI, 65) heeft de gekristalliseerde verbindingen der pisstof met melk-, hippuur- en piszuur, wclkedoorCiPen Uenrv waren beschreven, niet kunnen verkrijgen. Hij heeft aangetoond, dat hetgeen deze scheikundigen als kristallen van deze zouten hebben beschreven, niets anders was dan kristallen van vrije pisstof. Verg. Berzeiics t. a. p. 370.

Vert.

2) Erdmann (Z. Jour», für pr. C/iem. XXV, 506.) heeft na de waarneming van IIagen, dat de pisstof zoutzuurgas opslorpt, droog zoutznurgas door drooge pisstof laten stroomen, en heeft gevonden, dat zij hetzelve opslorpt, warmte ontwikkelt, smelt en in eene bleek gele, olieachtige massa overgaat, welke men door kunstmatige warmte in gesmolten toestand moet houden, totdat zij geen gas meer opslorpt; het overtollige zuur verwijdert men door een stroom dampkringslucht, en men verkrijgt bij de verkoeling eene kristalachtige, bladerige en straalvormige massa, die 37,5 pCt. zoutzuur en 62,5 pisstof bevat. Aan de lucht blootgesteld, trekt zij vochtigheid aan en verliest het zoutzuur. Water ontleedt baar in pisstof en zontzuur. AVatervrije alkohol lost haar op, maar zet geene kristallen af. Pei opze heeft deze waarneming bevestigd. (Verg. Berzelics t. a. p. 370.)

Vert.

Sluiten