Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

urine ontstaat er een graauw bezinksel, dat uit een mengsel van piszuur en phosphorzuren kalk bestaat. Het piszuur laat zich ook door bijvoeging van eene groote hoeveelheid salpeterzuur of zoutzuur uit de urine nederslaan.

Het is een ligt, wit, uit fijne schubjes bestaand poeder, zonder reuk of smaak, in water zeer moeijelijk oplosbaar, onoplosbaar in aether en alkohol; zonder ontleding wordt het in zamengedrongen zwavelzuur opgelost. Het piszuur is zamengesteld uit N8 C10 H8 0b; het atoomgewigt is 2122,42. Fiutsciie heeft een gekristalliseerd hydraat van piszuur verkregen, bestaande uit 1 atoom piszuur en 4 atomen water.

Onder verschillende straks nader op te geven invloeden wordt uit het piszuur pisstof afgescheiden. Men kan daarom het piszuur beschouwen als eene pisstofverbinding, in welke

bij de pisstof == N4 C, II8 02

een ligchaam komt van ... N4 C8 04

N8 Cio H8 06.

Dit ligchaam noemden Liebig en WöHler uril. Het piszuur zoude alsdan een zamengesteld zuur zijn, even als het amandelzuur, dat uit mierenzuur en bittere amandelolie kunstmatig wordt zamengesteld, onder zekere omstandigheden weder in dezelfde twee stollen wordt ontleed, en in welke de verzadigings-capaciteit van het mierenzuur onveranderd is. Het uril is intusschen nog niet afzonderlijk daargesteld.

Bij de drooge destillatie van het piszuur ontstaat er eene groote hoeveelheid blaauwzuur, en gelijktijdig een sublimaat, bestaande uit pisstof met cyanuurzuur. Zoo piszuur in droog chloorgas verhit wordt, dan ontstaan er cyanzuur en zoutzuur. Wanneer men piszuur en water met loodsuperoxyde vermengt, dan ontstaan er allantoïne, pisstof, zuringzuur en koolzuur. Van deze stoffen komt de allantoïne (allantoïs-zuur) ook natuurlijk voor in de allantoïsvloeistof der koe, waaruit zij bij uitdamping kristalliseert. Zij komt voor in waterheldere, glinsterende, harde, vierzijdige, reuk- en smaaklooze kristallen, reageert noch zuur noch alkalisch, en is in 400 deelen koud en in 30 deelen kokend water oplosbaar. Bij de drooge destillatie levert zij koolzure en blaauwzure ammonia, en

Sluiten