Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zure potasch en soda trekken uit de lucht vochtigheid aan; zij zijn ook in alkohol oplosbaar.

III. VETSOORTEN.

Met dezen naam duidt men stikstofvrije, in water onoplosbare, in heeten alkohol en aether oplosbare verbindingen aan, van eene zeer verschillende zamenstelling. Eenige der hiertoe behoorende zelfstandigheden bezitten namelijk het eigenaardige, dat zij door sterke bases, met name door alkaliën en loodoxyde, worden ontleed. Een harer bestanddeelen wordt afgescheiden; het andere, een zuur, verbindt zich met de basis, en levert met de alkaliën de zoogenaamde zeepen, met loodoxyde de pleisters. Hieruit volgt, dat deze vetsoorten, die men zegt dat voor zeepvorming geschikt zijn, even als zouten zijn gevormd', en uit een zuur en eene basis zijn zamengesteld. De zuren en bases zelve zijn oxyden van zamengestelde radicalen, waarschijnlijk van gekoold-waterstof-gasverbindingen. Er zijn verschillende radicalen, verschillende verzuringstrappen van hetzelfde radicaal, en derhalve eene groote menigte van vette zuren, bases en derzelver verbindingen.

Eene andere reeks van ligchamen, die men tot de vetsoorten rekent en voor zeepvorming ongeschikt noemt, laten zich niet op gelijke wijze ontleden. Men moet daarom aannemen, dat het eenvoudige ligchamen zijn, die met de organische zuren of bases overeenkomst bezitten, en het is twijfelachtig, of men ze in het algemeen met die vetsoorten, die als zouten te beschouwen zijn, onder ééne rubriek mag brengen, dan of men ze niet liever als eene eigenaardige soort van indifferente organische stoffen beschouwen moet. Het eerste zou slechts dan geregtvaardigd zijn, als men eene bijzondere verwantschap der voor zeepvorming ongeschikte vetsoorten met de basis of het zuur der voor zeepvorming geschikte vetsoorten kon aan het licht brengen.

A. VOOR ZEEPVORMING ONGESCHIKTE VETSOORTEN.

1. CHOLESTEARINE.

De choleslearine of het galvet is een bestanddeel van het bloed,

Sluiten