Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phosphorzuur bezit de eigenschap van , na eene lang voortgezette koking in water of alkohol, in eene vloeibare olie veranderd te worden, die uit zuivere elaïne bestaat. De vloeistof reageert alsdan sterk zuur door het vrije phosphorzuur. Deze ontleding grijpt zeer snel plaats, wanneer het water of de wijngeest, welken men er toe bezigt, zwak zuur zijn. Zij grijpt ook bij gewone temperatuur plaats, maar langzaam. Voor het overige is het oleophosphorzuur geen mengsel van elaïne en phosphorzuur, daar zij in kouden, watervrijen alkohol volstrekt onoplosbaar is. Tot de invloeden, welke eene voorwaarde voor de ontleding van het oleophosphorzuur uitmaken, behoort ook de rotting. Versche hersenen bevatten oleophosphorzuur; eenigen tijd aan ,zichzelven overgelaten, leveren zij elaïne en vrij phosphorzuur. Door rookend salpeterzuur wordt het oleophosphorzuur ontleed ; er ontstaan phosphorig zuur, dat opgelost blijft, en een vetzuur, dat op de vloeistof drijft. De hoeveelheid phosphor, op deze wijze berekend, bedraagt 1,9 tot 2 procent. De alkaliën veranderen het oleophosphorzuur in phosphorzuur, elaïnezure zouten en glycerine.

Hoewel het oleophosphorzuur zich niet door de inwerking van phosphorzuur op elaïne vormen laat, houdt Frémy het echter voor waarschijnlijk, dat het door eene vereeniging van phosphorzuur en elaïne ontstaat, en dat het eene verbinding is, aan het elainezwavelzuur verwant.

Van de hier beschrevene bestanddeelen der vette ligchamen komen de basische nimmer en de zuren slechts zelden afzonderlijk ^ooi. Het boterzuur is volgens Berzelius vrij in de urine, volgens Gmelin in het maagsap en somtijds in de huiduitwaseming aanwezig. Margarine- en elaïnezuur komen volgens le Canu vrij in het bloed voor. In verbinding met soda worden er eenige vetzuren, zoo als vermeld is, in de gal en in de hersenen gevonden. Verreweg het menigvuldigst zijn de vetzuren met glycerine verbonden, en dan weder op eene verschillende wijze inel elkander vermengd.

Een mengsel van stearine, margarine en claine is in de cellen van het eigenlijke zoogenaamde vetwecfsel bevat, waartoe ook het

Sluiten