Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bichat; maar zij gaven allengs het beginsel op, waarvan Biciiat was uitgegaan , en wanneer zij al in de rangschikking der bouwstoffen gelukkiger geslaagd waren, zoo kon er toch bij de onvoldoende oordeelen, waarvan men zich bediende, geene juiste classificatie tot stand komen. Noch het uitwendig voorkomen, noch de scheikundige eigenschappen vormen de wezenlijke onderscheidingskenmerken der weefsels. De physiologische verrigting is gewigtig, maar zij is van vele weefsels nog niet met zekerheid bekend, en zij wordt meer uit de overeenkomst van hun maaksel met andere bekende weefsels opgemaakt, dan omgekeerd uit de bekende functie de morphologische identiteit van twee weefsels voorondersteld kan worden. Zoo werd b. v. aan het middelste vaatvlies de contractiliteit ontzegd, omdat men aan zijne oppervlakkige overeenkomst met het elastische weefsel groot gewigt hechtte ; terwijl een naauwkeurig onderzoek aangaande deszelfs physiolologische eigenschappen er toe zou hebben geleid, om het aan de organische spieren aan te sluiten. Eene eigenlijke kennis van het maaksel der weefsels, waarop de indeeling gevestigd moet worden, is slechts mogelijk bij de aanwending van sterke vergrootingen; met het bloote oog toch schijnen organen homogeen, die inderdaad uit vezels of korreltjes of zell's uit beiden zijn zamengesteld, en organen, die uit geheel en al verschillende elementen zijn gevormd , komen dikwerf in hunne gewone, physische eigenschappen met elkander overeen. De volgende onderzoekingen zullen hiervoor bewijzen genoeg leveren.

Wel is waar was het mikroskoop reeds sedert eene lange reeks van jaren in gebruik, maar zij was slechts in de handen van enkelen, en deze gingen hunnen eigenen weg. Eerst was het de eenvoudige zucht tot het wonderbare, dat in deze voor het bloote oog verborgene wereld was opgesloten, die mannen als Leeuwenhoek, Ledermüller , v. Gleiciien enz. tot het doen van waarnemingen aanzette. De eerste vertelt dikwijls in zijne brieven, hoe hij den éénen morgen op den inval kwam, om deze of gene stof te onder-

Bd, I, 1830. KiuL'SE , Handbnch d. menscld. Anatomie, Bd. I. Abth. I, 1833, S. 13—91. R. Wagner, Lehrl/uch d. ver gleiciien Jen Anatomie, 1834, S. 54. F, ARNOID, Physiol. der Menschen, F. 183G. S. 109.

Sluiten