Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en niet dun genoeg of fijn verdeeld is, strepen, kogeltjes en golfachtig gebogene lijnen te voorschijn, welke bij den wensch om gelijkvormige elementaire deeltjes te vinden, dikwijls voor zoodanige gehouden zijn. Hiertoe behooren de geslingerde cylinders van Monro (1), Fontana (2) en Mascagni (5), als ook de kogeltjes, welke Milne Edwards (4) en in den laatsten tijd F. Arnold (5) als de laatste bestanddeelen van alle weefsels hebben beschreven. In de afbeeldingen der beide laatstgenoemde schrijvers verschillen de weefsels slechts door de rangschikking der kogeltjes, daar deze nu eens gelijkvormig verstrooid, dan weder in rijen of in kringen geplaatst zijn, zoo dat men wel ziet, dat er vezels of de omtrekken van blaasjes zijn waargenomen, maar dat zij verkeerdelijk als uit kogeltjes zamengesteld zijn beschouwd.

Eene gelegenheid tot misleidingen bij sterke vergrootingen wordt ook daardoor gegeven, dat ligchamen van eene zekere dikte, kogeltjes of blaasjes, niet geheel en al in den focus gebragt kunnen worden, dat alzoo, wanneer b. v. het verhevenste gedeelte, het middelpunt van een kogelvormig ligchaam, zich in den juisten afstand van den focus bevindt, de randen onduidelijk of verstrooid gezien worden. Daardoor kan het gebeuren, dat eene eenvoudige blaas voor eene zamengestelde, die uit kern en omhulsel bestaat, wordt aangezien, of dat eene cylinder een van de in het midden geplaatste zelfstandigheid verschillend omhulsel schijnt te bezitten. Overigens zijn de gewone linzen niet zoo volkomen zuiver, dat slechts die punten gelijktijdig duidelijk gezien worden, die volstrekt in hetzelfde vlak liggen , en men zal daarom, wanneer men eene zoodanige naauwkeurigheid vooronderstelt, in de tegenovergestelde dwalingen vervallen, en b.v. blaasjes, die onder elkander liggen, voor in elkander ingesloten aanzien. Eenigermate waarborgt men zich daartegen door het gebruik van applanatische ooglinzen.

(1) Hemerkungen üler die Structur und Verricht ungen des Nerv&nsystems. A. d. Engl. Leipz. 1787, Taf. XI, Fig. 4. Taf. XII, Fig. 2—7, 10—13.

(2) Viper.ngift, Taf. VIII—X.

(3) Prodromo delta grande analomia. Op vele plaalsen.

(4) Mémoire sur la struclure élémentaire des principau.r tis sus organiques des animaux, Paris, 1823, en Atm. des sciences. nat. 1826. p. 362.

(5) Physiologie , I, Taf. III—X.

Sluiten