Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tegenovergestelde beweging maakt van die, welke men wil; dit kan ïntusschen door opmerkzaamheid en oefening vervallen. Een ander bezwaar wordt door de ruwheid der instrumenten voortgebragt, die , door het mikroskoop vergroot, in verhouding tot de voorwerpen meer op knodsen en bijlen, dan op naalden en messen gelijken, v. JYordmann (1) raadt daarom als mikrotomische messen de punten van cactus flagelliformis aan, die men in de lengte moet splijten, en waarvan men de spits toeloopende uiteinden vervolgens met een scheermes aan beide zijden in eene schuinsche rigting afsnijden moet. Eindelijk kunnen de werktuigen bij sterke linzen en eenen korten afstand van den focus slechts in eene zeer achterover gebogene, aan den horizontalen stand naderende rigting tot het te praepareren voorwerp gebragt worden en moeten daarom steeds eene groote vlakte bedekken. Om deze redenen moet men zich nagenoeg alleen tevreden stellen met de praeparaten te verscheuren ol door eene methodisch aangebragte drukking uiteen te doen wijken, plat te maken, en eindelijk te verpletteren of onder zekere omstandigheden uiteen te doen springen. Dit geschiedt door opgelegde dunne plaatjes van glas of glimmer, en bij de Berlijnsche mikiuskopen zijn zoodanige zamendrukkingstoestellen (compressoria) volgens EhRenberg's opgave gevoegd, bestaande in eene bus van geel koper, die open- en toegeschroefd kan worden. In het onderste gedeelte ligt een dik en daarboven een dunner rond glas, beide met eene uitsnijding voorzien, waarin een aan den rand der geelkoperen bus uitstekende stift past. Het voorwerp wordt tusschen de beide glazen gelegd, en deze worden door het aanschroeven van het bovenste gedeelte van den toestel tegen elkander aangedrukt. Dit apparaat is echter onbiuikbaar, omdat meestal het glas, dat eerst op het voorwerp gelegd wordt, door zijn gewigt alleen de weeke voorwerpen "\ erscheui t, en alzoo de oogenblik, waarop de drukkino H01 dt aangewend en waarop het juist aankomt, met kan worden waargenomen. Het was daarom een zeer verdienstelijk werk. om een instrument uit te denken, zoodanig ingerigt, dat het bovenste glas, waarmede de drukking wordt uitgeoefend, allengs en onder

(1) Mikrogiaphisclie Beiinigc sur JSalurgescldclite der wirbellosen Tliiere-) Heft ), Berlin. 1832. s. 32.

Sluiten