Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water en eene oplossing van zuringzuur op elkander werken, dan yormt de oplossing van zuringzuur de sterkere strooming, en liet water neemt in massa toe. Alle minerale en plantaardige zuren bezitten de eigenschap, dat de endosmose, wanneer zij in zamengedrongen toestand worden gebezigd, uit het water naar het zuur geschiedt, en in eene omgekeerde rigting, wanneer het zuur verdund is. lusschen de beide toestanden wordt er één punt gevonden, waarop geene endosmose. dat is geene vermeerdering van de eene of andere vloeistof, plaats grijpt, hoewel het zuur zich in beide verdeelt; wordt er bij eene oplossing van suiker, die overigens het water levendig aantrekt, eene met de suiker gelijke hoeveelheid zuringzuur gevoegd, dan wordt de endosmose omgekeerd, uit de suikeroplossing tegen het water, en het zuringzuur sleept derhalve in eene zekere mate de suikeroplossing met zich voort. Ook daarin toont zich weder het gewigt van den tusschenwand, dat plantenzuren van eene zekere dikte met een dierlijk vlies endosmose tegen het water, en ' met een plantaardig vlies endosmose tegen het zuur vertoonen. j W anneer gezwaveld waterstof met de dierlijke vliezen in verbinding \ komt, dan houdt de endosmose op.

Met de verhooging der temperatuur neemt de hoeveelheid der \loeistol toe, die door endosmose in eenen gegevenen tijd wordt overgevoerd.

De endosmose rigt zich niet uitsluitend naar de dikte, niet naaide viscositeit der vloeistof, ook niet naar hare geschiktheid, om in capillaire buizen op te klimmen ; zij is eene soort van chemische, 11 welligt electro-chemische aantrekking, en steeds gaat de sterkere j I stroom van de middenstof uit, welke voor de zelfstandigheid van den tusschenwand de grootste verwantschap bezit. Volgens de bekende proel van Sommering wordt wijngeest in eene dierlijke blaas 1 sterker, daar het water spoediger door hare wanden verdampt dan de alkohol; omgekeerd wordt de wijngeest in eene blaas van gomelastiek slechter, de alkohol ontwijkt, en het water blijft achter. De poren der dierlijke blaas laten alzoo gemakkelijker het water, die der gomelastiek gemakkelijker den alkohol doorgaan. Blijkbaar ligt de grond daarvan in de grootere chemische verwantschap van het water tot de dierlijke zelfstandigheden en van den alkohol tot de hars, en daarmede overeenkomstig gaat de endosmose door eenen

Sluiten