Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Withoff (1) ongeveer 2 oneen. De haren kunnen, wanneer zij droog zijn, door wrijving electrisch worden, zich uitspreiden en onder knisleren electrische vonken afgeven. Van de kattenharen is dit zeer bekend. Bij Eble vindt men vele gevallen bijeenverzameld van menschenharen , die een electrisch li-cht verspreidden (2). De verzamelingsplaat van eenen gewonen condensator, eens zacht over de hoofdharen gestreken, doet de goudblaadjes aan den electrometer van Boiinenberger reeds merkbaar uiteenwijken (5). De haren trekken uit de lucht, en, zoolang zij met de huid in verbinding zijn, ook uit het ligchaam, vochtigheid aan, waardoor zij langer worden, en waarop hunne aanwending als hygrometers gegrond is. Een haar, dat door koking in eene soda-oplossing van vet bevrijd is, zet zich van de grootste droogte tot de grootste vochtigheid tot 0,024—0,025 zijner lengte uit (4). Van den liygroscopischen toestand van het haar hangt deszelfs weekheid en glans af, en daar deze in het levende organisme weder van den turgor der huid afhankelijk zijn, laat zich uit het voorkomen deiharen reeds een besluit trekken tot de werkzaamheid der cutis. De verhouding der haren is daardoor een hulpmiddel voor de diagnose; zij zijn week en glinsterend bij eene turgescerende, dampige huid, droog, broos en ruig bij collapsus der ligchaarns-oppervlakte.

Ons ontbreekt nog eene analyse van het haar met opzigt tot de drie zelfstandigheden, die de haarschaclit zamenstellen. Volgens de onderzoekingen, die tot nog toe zijn bekend gemaakt, vertoont het haar zich als eene verbinding van vet en hoornslof, waarvan misschien het eerste het merg vormt, terwijl het laatste den bast en het buitenste overtreksel zal daarstellen. liet vet kan door koking in alkohol Morden uitgetrokken. Het is gewoonlijk zuur en bevat margarine- en oliezuur; het is bloedrood in roode, graauwgroeiin donkere haren. Wanneer zij bij eene zachte warmte in salpiterzuur of in den Papiniaanschen pot worden opgelost, laten ook de zwarte haren eene donkere, de roode eene roodachtige olie

(1) Eble, von den Hamen, 1 f, 50.

(2) t. z. p-, II, 4.

(3) MiiLLER, Plujs. I, 383.

(4) SiüSSCRL', Anti, <1. Chim., LIV, 157.

Sluiten