Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 18. 6) Neusontsteking uit algemeene ziekten en kioaadsappigheden. Zeer vele koortsige toestanden veroorzaken vochtstilstand in de vaten van het slijmvlies der neusholten en neusontsteking; dit doen bijna alle uitslagziekten, de mazelen het ergst, maar ook roseola, roodvonk, pokken, roos. Eene zeer kwaadaardige slijmvloeijing van den neus met afscheiding eener bijtende, het slijmvlies en de beenderen verwoestende, dunne, etterachtige vloeistof maakt eene der ergste naziekten van het roodvonk uit (Corjza scarlatinosa). Het eerste tijdperk van typhus petechialis onderscheidt zich door de verschijnselen van neusontsteking, en niet zelden wordt het begin van den tjphus over het hoofd gezien en voor eene eenvoudige neusverkoudheid gehouden. Er bestaat eene venerische, eene jichtige , eene klierzieke, eene lepreuse, eene droes-coryza (1), d. i. plaatsvatting dezer kwaadsappigheden in het slijmvlies van den neus, onder den vorm van neusontsteking of slijmvloeijing; van de verscheidenheid dezer in oorsprong verschillende soorten weten wij weinig of mets; misschien zal de voortgaande analytische scheikunde ons verschillen in de zamenstelling van het neusslijm leeren kennei*> 'l™aruit f sPecifieke kwaadsappige oorsprong is op te maken; de zachtheid van de afgescheidene stof in het eene geval, de bijtende vaak verwoestend om zich heen tastende werking der stof in andere gevallen geeft ons het regt, om de mogelijke vervulling dezer verwachtingen te hoPe" 5? mnlakt. vjrde,re onderzoekingen omtrent dit punt hoogst wenschelijk.

J lö. Het individueel gestel heeft invloed op de voorbeschiktheid d i op de gemakkelijkheid, waarmede de genoemde oorzaken coryza verwekken' Vele personen zijn, gelijk dit omtrent elke ziekte geldt, lot het ziekworden -van het slijmvlies van den neus meer, andere minder geneigd, en dit schijnt van velerlei individuele wijzigingen in het bewerktuigd maaksel en in de statica der deelen tot eikanderen af te hangen. Zwakkelijke en prikkelbare voorwerpen zijn ook ligt candidaten voor verkoudheid in den neus • zoo ook is een voorbijgaande toestand van zwakte of verhoogde prikkelbaarheid b. v. na aderlatingen, gedurende den stondenvloed, geschikt, om door het bijkomen van ligte oorzaken de neusontsteking tot uitbarsting te bren-

SLJ'XZd et" " I,oordcliJl8 slreken '"'«s»1*1''"

$ 20 Is de neusontsteking aanstekelijk? Wij wagen het niet deze vraag te beslissen; er bestaat geene rede, waarom de ziekelijke afscheidingsstof van het slijmvlies van den neus niet even goed drager eener smetstof zou kunnen worden, als de afgescheidene stof van andere slijmvliezen; in familien waar zakdoeken een algemeen goed zijn, is de verbreiding van me. inge neusontsteking ligt verklaarbaar. Maar daardoor, dat onder dezelfde schadelijkheid, sprongen ,n den warmtegraad, verkonding, enz. gelijktijdig verscheidene individus lijden, verkrijgt men eene andere verklaring, die evenveel aanspraak op waarschijnlijkheid heeft.

Uitgangen.

§ 21. De uitgangen van de neusontsteking en van de slijmvloeijing uit den neus verschillen naar den oorsprong der ziekte.

VM t"SSChenp00ZeniIe Cor^ *»<>• t. a. p. p. 84.

Sluiten