Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o) Verdeeling volgt in de meeste gevallen van catarrhale neusontsteking, van neusontsteking, door plaatselijke prikkels opgewekt, coryza febrilis, consensualis. Algemeene crises door pis, zweet behooren niet zoo zeer tot den plaatselijken vochtstilstand van het slijmvlies van den neus, als wel tot het verder verbreid catarrhaal ziekteproces. Zeer vele neusontstekingen zijn er zonder deze crises. Neusbloeding, somtijds door het herhaald niezen veroorzaakt, draagt veel bij om de neusontsteking spoediger te doen eindigen. Wederinstortingen zijn buitengemeen veelvuldig; vele lieden raken den geheelen winter hunne neusontsteking niet kwijt. Bij zulke voorwerpen en bij oude lieden gaat de acute coryza ook ligt in

Z>) Slependen slijmvloed, over. Deze geneest ook soms van zeiven, nadat er vooraf lang verschillende middelen zonder vrucht aangewend z^n.

c) Verzwering en beenverzwering (Ozaena) zijn vaak de gevolgen van den slijmvloed bij kwaadsappige, vooral venerische voorwerpen.

d) De eenvoudige neusontsteking kan zich op de luchtpijp, op de luchtbuizen uitbreiden en daar bloedovervulling en ontsteking opwekken.

e) Als ziekteoverblijfsel laat de neusontsteking somtijds, inzonderheid na eenen langen duur, veranderingen der tranenwegen, vandaar bestendig afvloeijen van tranen, verlies van het reukvermogen, veranderingen in de Eustachische trompet en daardoor gedeeltelijke of volledige doofheid, na. In den bovenkaaksboezem kan zich het ettervormig slijm ophoopen en door uitzetting der holte eene reeks van nieuwe toevallen te weeg brengen. Ten gevolge van slependen slijmvloed kunnen zich polypeuse uitwassen op het slijmvlies ontwikkelen.

ƒ) Den dood kan de neusontsteking alleen bij pasgeborenen veroorzaken, voornamelijk door vorming van schijnvliezen en uitbreiding der aandoening op den strot, voorts door secundair hersenlijden. De kleine zieken sterven vaak snel in 3—5 dagen.

Voorspelling.

§ 22. De neusontsteking is in het algemeen eene onbeduidende en ongevaarlijke ziekte; echter kan zij onder zekere omstandigheden bedenkelijk worden. Op de voorspelling hebben invloed: 1) de leeftijd der zieken. Het gevaar van de neusontsteking bij pasgeborenen is vermeld. Bij oude, tot borstkwalen geneigde, of aan tuberkels lijdende voorwerpen kan de neusontsteking de ontwikkeling van een hevig borstlijden veroorzaken; bij oude lieden zou zij volgens J. P. Fiukk. soms eenen slaapzuchtigen toestand kunnen te weeg brengen; bij kinderen stuipen (1); 2) het gestel der zieken: bij phlegmatische individus wordt de neusontsteking ligt tot gewoonte of keert periodiek terug; eene bestaande kwaadsappigheid kan den uitgang van de slijmvloeijing in verzwering te weeg brengen; 3) de duur der ziekte; de overgang in slependen slijmvloed is ongunstig; J. P. F bank zag na langdurige neusontstekingen hersenaandoeningen ontstaan; 4) de uitbreiding van den vochtstilstand op andere deelen van het ademhalingsslijmvlies; altijd bedenkelijker dan de eenvoudige neusontsteking.

(1) J. Frank, t. a. p. p. W

Sluiten