Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voeten (1), brandnetels op de roede (2). De revulsie past ook in die ge

Hik nó»Winr I°mtrent het/Cti6f °f Passief karakter bloeding mogelijk nog m twijfel was en de grootte van het bloedverlies toch verbiedt werkeloos aanschouwer te blijven. vermeen,

wftfn' Dadel'Jke bloedstelpende geneeswijze. Door medegevoeligheid werk n de aanwending van koude in den nek en op de teeldeelen, koude gietingen, indompelen der handen in koud water; dit middel is zeer

geschikte' SvallenT ** V°°rzïf'8heid gebruikt Worden> daar het in niet geschlkte gevallen treurige gevolgen na zich kan slepen; zoo als dan ook

Ie onder deze rubriek vermelde bloedstelpende middelen, alleen ter be

s rijdmg van passive neusbloeding gebruikt mogen worden. Men le-t koud

S"C6UW' ofys °P het hoo«, op het voorhoofd, den neuswortel laat koud ter alleen> of met az.jn> of a]cohoi ^ ^en neus' ophalen of inspuiten. J. Frakk slaat het toedrukken der kropslagader aan de bloedende zijde voor. Blijven deze middelen vruchteloos, dan'kat men eene oplossing van vischhjm in water, met alcohol, in den neus opsnuiven o mspuiten; men brengt met den vinger, of met ^ene sonde, tZonsT met eene aluinoplossing, met eene oplossing van zwavelzuur zinl n i' creosoot doortrokken zijn, of men neem! hiertoe eeu^^"„"t'JS draconis of aluin met eiwit; Chesheau raadt spinnewebben met azijn afn

ste "m^rd^blSf hTt d S™i?,0eders voorgeslagen (3). Het laatste en zekert blijft het dubbel tamponeren van de voorste en -irhtprcio

z7szm"de b"!s'

Ak 1L i'Tf Za° r tamponeren aandrang tot braken ontstaan Als volksmiddelen moeten hier nog vermeld worden 1w 1. 0,ltstaankonden .laaie!, ™, aan. doorga,„ia,,, ni Z °A ^ "" $ oi. Men ondersteunt deze uitwendige middelen door • j-

«• -«■*>*<> * ta hoesten, .! „2.°n, 1„en, *

men zorge voor open lijf. Voedsel en drank moet bij een actief karakt^

der bloeding ontsteking werend, bij een passief versterkend zijn

Keert de neusbloeding bij oudere voorwerpen dikwijls teru- fh„ l t men wel, door eene blijvende revulsie (blaartrekkende nlS den nek), of door ha, aan«„i

de neiging tot beroerte tegen te gaan. * " aars'

(1) Verg. J. Fkaxk , t. a. p. p. 1020. Not. 2.

iDia. i\ot. ut.

memgte van andere aangeprezene middelen rie men bij CoP,«T t " pTlVq ^ ~ EcM (1) Schmidi s Jahrbücher, IV. s. 15 en Bd. XIV. s. 12. '

Sluiten