Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen; de zieken gaan óf door hectische koorts, óf door bloeding (door het doorbreken der vaten), óf door doorboring van de grondvlakte vfn den schedel en etteruitstorting m de hersenen te gronde. Deze laatste uitgang is vooral dan moge hjk, wanneer de voorhoofdsboezem de zitplaats der carieuse

doodeeiijkSeinde. ^ ' )jle"' aP°Plectische toevalle» verkondigen het Beenverzwering levert altijd eene ongunstige voorspelling op.

Behandeling.

$ P4- _ De oorzakelijke behandeling heeft de uitdelging van de kwaadsappige beginselen door geschikte inwendige middelen ten doel. Wat de kwikbehandeling van de venerische neuszweer betreft, beroepen wij ons op de door Craigie daartegen ingebragte bedenking. Bonorde, wendt alleen midz uten en houtdranken aan, en ook andere waarnemers verwerpen hevige

len deTok 1 h°Utdrafe» (^^derheid salsaparille) niet voldoen, zul, ' L tegen. khe,rzleke ozaena met goeden uitslag gebruikte iodium-

bereidingen, vooral lodpotassium, het dubbelzinnig kwikzilver goed kunnen vervangen. Berküs verhaalt het geval van eene door het inwendig gebruik van jodium genezene klierzieke ozaena (1); buitendien kan men purgeermiddelen, spiesglansbereidingen, levertraan, notenbladen en andere antiscrophuosa gebruiken. De kankerkwaadsappigheid gaat men tegen door het inwendig gebruik van belladonna, cicuta, arsenik; de scheurbuikige met versierende en zuurachtige middelen; de herpetische vochtontmenging met potlood zwavel, spiesglans lodiurn, enz. Met de oorzakelijke aanwijzing moeten ook

sub/imTt l m , e'e? overeenstem.nend gekozen worden ; inspuitingen van sublimaatoplossing bij de venerische, van eene iodiumoplossing bij klierzieke van citroensap, verdunden azijn, decoctum scordii bij scheurbuikige, van aqua' hepatica, enz. bij herpetische ozaena. Maar niet altijd bevestig! de uitslag de verwachtingen, en men ziet zich genoodzaakt, om naar de rei andere p aatselijke middelen op het zieke deel aan te wenden, die deels door de empnie, deels door de analogie geleerd zijn.

§ 65 Plaatselijke behandeling. Da zieke moet zich van plukken , krabben n afscheuren der korsten onthouden; men tracht deze met verzachtende af- '

-et65' zX fjk;n r ardelolic'ceratum'

weeken. Zulke verweekende vloeistoffen spuit men ook in; altijd beproeve raen eerst deze zachte behandeling, welke vaak alleen voldoende fs om ne eenvoudige niet kwaadsappige of mishandelde zweer op den we» ter genezing te brengen. De verzachtende afkooksels kunnen met narcotica be-

bii de Th ;,GeT ^ ^ beha"deli"« ™ a»e zweren, moet men ook fjpfcp J iu g °ZaeUa °P den toestand ^n de terugwerking van het

trekkend'e mTdngeVen' ^ f"® 66151 ^ PIaatseliJk Pekelende of zamentrekkende middelen aanwenden, wanneer een gewigtige, ontstekingachtige

of erethische toestand door de bekende middelen overwonnen is. Men kie°st

dan tot inspuitingen afkooksels van fol. nuc. jugland , cort. peruv. salicis

quercus, oplossingen van aluin, chlore, zink, lapis divin., loodsuiker sal-

peterzuur zilver, sublimaat, praecipitaat; men brengt plukselpropjes, dié met

(1) Preuss. med. Zcitg. 1854. No. 19. Schjudt's Jahrb. Bd. Ilf. S. 10.

Sluiten