Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V erschijnselen.

§ 67. Het niezen wordt door toevallige oorzaken (door lichtprikkeling . reukstoffen, enz.), het wordt door eene blijvende of voorbijgaande prikkeling van het slijmvlies van den neus, neusverkoudheid, neuszweren, vreemde ligchamen insecten in de neusholten, enz. opgewekt, het komt somwijlen als verschijnsel' in het beloop van andere ziekten voor. Wij laten dit toevallig en symptomatisch voorkomen van het niezen ter zijde, ofschoon bij elk hevig, krampachtig schijnend niezen ook deze toestanden en de wijze, waarop zij mogelijk met het verschijnsel in questie zamenhangen, overwogen moet worden.

5 bö. Somwijlen komt het niezen onafhankelijk van de pasgenoemde toestanden voor, is zoo hevig en herhaalt zich zoo vaak, dat het in de rei der krampen komt. Men wil gezien hebben, dat het zich verscheidene honderd malen achtereen herhaalde. Echter is dit toeval uiterst zeldzaam. Somwijlen wordt het door een eigenaardig gevoel in den neus of in den hartkuil (van het middelrif uitgaande?) voorafgegaan. Soms zijn hevige hoofdpijnen, suizen in de ooren, verlies van gezigt en gehoor zijne voorboden. Gevallen van mezen, door prikkeling van de takken van het vijfde paar, van de baarmoeder- en darmzenuwen afhankelijk, voorts van nieskramp, die zich met aanva ien van kinkhoest verbindt, beeft Robbers uit vreemde en eigene waarnemingen opgesomd.

Oorza ken.

§ 69. Het niezen is dikwijls werking van eigenaardige idiosyncrasien ; vele personen worden door geringe prikkels van het slijmvlies, anderen door den indruk van zekere zelfstandigheden tot hevig, aanhoudend niezen opgewekt. Zulk eene idiosyncratische terugwerking nam men b. v. waar tegen tolnjdamp, Spaansche wijn, bier, het gebruik van kreeften (1).

$ /O. De nieskramp kan door overmatige prikkeling van het slijmvlies van den neus, door medegevoeligheid van hetzelve met verwijderde deeien (wormen, zwangerschap, afwijkingen in den stondenvloed (2) enz) door hysterie veroorzaakt worden. Waarschijnlijk kan ziekte van de mid' delpuntsdeelen des zenuwstelsels het opwekken. De nieskramp van een 1 «jarig, nog rnet gemenstrueerd meisje, werd door het openen van een gezwel aan het hoofd, dat van eenen val oorspronkelijk was en waaruit etter ontlast werd, genezen.

Uitgangen.

§ 71. Somwijlen houdt de nieskramp van zelve op ■ in zeldzame eevalen keert zij periodiek terug. Dikwijls zag men haar na eene ruime neus, bloeding verdwijnen. Houdt zij lang en onafgebroken aan, dan kan zij uitputting, koud zweet, flaauwte, stuipen na zich slepen; zij kan mis-

13^71* l'i,?aat' temijI de Zennwzlekte den uitademingszennwtoestel

8 - at het middelrif als ïuademingsspier niets met het niezen te doen kan hebben be-

wijst Homberg. 9

(1) Verg. J. Feixk, 1. c. p. 962.

mVbTT sen zag nieskramp door de stondenontwikkeling ontstaan. (Zie Summarium. Bd. X. H. 3. Schmidt s Jahrb. Bd. VIII. S. 50).

Sluiten