Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1, ^°! '^e reVU'S1Va' ^an& 'n ettering gehoudene Spaanschevliegenpleisters,

«ilw7er' T"! v™endis kr*chtise alter,nli''' d«taik. *= glansbereidmgen het lodium aan. Heeft de aphonie een krampachtig karak-

komt1yiJ P °tSe rg d°°r SC,hrik, °f and6re gemoedsaandoeningen ontstaan/ hXv.-d a" 6re, zenu,wkwalen' en b'j hysterische of zeer prikkelbare

mdivxdus voor, dan bestrijdt men haar met narcotica en nervina, met de algemeens antihysterische geneeswijze, laat belladonnazalf in den hals inwrijven, wendt morphine endermatisch aan, laat ook inwendig narcotica, kleine g ten ipecacuanha nemen. Eliiotsoh raadt het stortbad aan. De aphonie door verlamming kan somwijlen door herhaalde aanwending van een braakmiddel, van vliegende blaartrekkende pleisters op den hals, door inwrijvine an smeersels met ammonia, veratrinezalf, crotonolie, door de endermatische aanwending van strychnine, door electriciteit of galvanismus, door het gebruik van scherpe kaauwmiddelen, mostaardzaad, staartpeper, rad. pyrethri, ol. cajeput, of tinct. pimpinellae op de tong genezen worden. Een zorevul-

JplhT van -k nder seval en een juiste blik moeten den ge¬

neesheer leiden, ten einde hij het gepaste uit den artsenijschat kieze.

PARAPHONIE.

£ 103. De veelvuldigste soort van paraphonie is de heeschheid (Raucedo citasj. Eene bepaling van de heeschheid is onnoodig, omdat iedereen weet, wat men daaronder te verstaan heeft.

Oorz aken.

De oorzaken der heeschheid verschillen evenzeer als die van de aphoniezij ontspringt of uit eenen ziekelijken toestand der tot vorming der stem estemde deelen, en daaronder het menigvuldigs! uit catarrhale opzetting

snlelfh V8n i®' S!'J,nTlieS Yan het str°ttenhoofd en van de stem-

I an en, maar ook velerlei andere aandoeningen der stemwerktuigen kunnen heeschheid veroorzaken: zoo als aangeborene misvorming van het strottenhoofd en van de stemspleet, verbeening van de kraakbeenderen van het strottenhoofd , zweren in hetzelve en in de luchtpijp, zwelling van de klieren des strottenhoofd, en der luchtpijp, drukking van gezwellen^ klieren of uitwendige gezwellen, b. v. van de schildklier op de luchtpijp, ongewo-

voo!t?8 ,rn A ' °7rVOedinS der amandelen, enz. De heeschheid kan Wen o Tl 'ïe eSeV:°eI!gheid 6,1 antagonismus, uit ziekten van de

da m ^rr ï °nfnng';an h6t hart' Va" de aörta' van den slokdarm van den onderbuik, van de teeldeelen. Zij kan het gevolg van ee-

stoorde huidwerkzaamheid, na koude baden, van onderdrukking van gewone

Ïl"rvan. Che'jichtige, venerische, klierzieke, aldal post¬

vattende aandoeningen zijn; zij was een gewoon teeken van lepra. Zij komt als verschijnsel van uitslagkoortsen , inzonderheid van de mazelen en soms

Sen waareiMiWh TtS?ntlV00r" V°°rbijSaa»de heeschheid neemt men niet zelÏn luid 1Ï7 7 Vr0Urn' "evige insPanninS van ^ stemwerktuiheden b 7 7 "T?! S Uik Van zekere Jachtige zelfstandig.

ke 7Minp noten, amandelen, veroorzaken voorbijgaande heeschheid. Stel

ke zu pers en publieke vrouwen onderscheiden zich veelal door eene heesche bedekte stem. Naar gelang van dezen verschillenden oorsprong is de hcesch-

Sluiten