Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haarsnoer in de nabijheid van het strottenhoofd of van de luchtpijp. De stemmen zijn verdeeld, of het doelmatiger is, deze revulsiva verwijderd van het zieke deel, dan wel zoo nabij als mogelijk is aan te wenden. Het bijzondere van elk geval, de individuele prikkelbaarheid des lijders, en eene proef met de minder pijnlijke soorten dezer middelen moeten beslissen, in hoever de laatste handelwijze, die wel altijd van sterkere werking zijn zal, doeltreffend is.

C. De bedarende geneeswijze in strottenhoofdsziekten.

$ 115. Vochtige warmte doet in deze aandoeningen als bedarend middel bijzonder veel goed; men Ijedekt den geheelen hals tot digt onder de kin, en nog gedeeltelijk over het bovenste gedeelte van de borst met groote, in heet water gedoopte sponsen of met omslagen van lijnzaad-afkooksel. Alleen is er voorzigtigheid noodig, dat zij niet op den hals koud worden.

§ 116. Inwrijvingen van hyoscyamus-olie, van belladonna-extract, begieten der pappen met laudanum zijn vaak zeer nuttig om de krampachtige verschijnselen van het strottenhoofdslijden in die gevallen te verzachten, waar voor het inwendig gebruik der narcotica verhinderingen in den weg staan, of om deze te ondersteunen; ook kunnen de narcotische alcaloïden endermatisch bij de strottenhoofdsziekten aangewend worden.

§ 117. Zeer werkzaam als bedarend middel zijn As inademingen van verzachtende of narcotische dampen ; men laat tot dit einde den damp van enkel heet water, of van een afkooksel van verzachtende kruiden, of van een aftreksel van narcotische species, van herba hyoscyami, cicutae, belladonnae, of door middel van eene met het heete vocht doortrokkene en voor den mond gehoudene spons, door middel van eenen over het vat, dat de vloeistof bevat, omgekeerden trechter, of door eenen eigenaardigen toestel, zoo als Mddge eenen opgegeven heeft, in den mond ophalen. In de slepende gevallen kan men zich tot hetzelfde einde van den droogen damp van narcotische bladeren, die men tot cigaren gerold laat roken, bedienen. Vele zieken verdragen deze inademingen niet, en hunne belemmeringen in de ademhaling nemen daardoor toe; somwijlen gewennen zij echter bij een voortgezet gebruik daaraan.

$ 118. De hooge graad van prikkelbaarheid van het strottenhoofd en van de luchtpijp is oorzaak, dat deze deelen niet slechts vaker de zitplaats van zelfstandige, krampachtige ziekten worden , maar dat zich ook bij het vaatlijden derzelve , zeer vaak verschijnselen van kramp voegen, die de aanwending van krampstillende middelen vereischen. Benevens de uitwendige aanwending derzelve, wordt ook vaak hun inwendig gebruik noodzakelijk. De narcotica zijn hiertoe zelden bruikbaar, omdat de meeste aandoeningen van dien aard in het tijdperk van den kinderlijken leeftijd vallen, waar het gebruik dezer middelen bijna niet geoorloofd is. Daarentegen genieten muskus en duivelsdrek eenen welverdienden roem; de laatste is, uithoofde van zijnen walgelijken reuk, aan kinderen moeijelijk in te geven, en laat zich bijna niet anders dan in lavementen aanwenden.

D. De prikkelende geneeswijze in strottenhoofdsziekten.

§ 119. De gewigligste aanwijzing tot het gebruik van prikkelende mid-

Sluiten