Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ueien dij sirottenüootdsziekten is dan aanwezig, wanneer uitgezweete stof of slijm in de holte der luchtwegen opgehoopt is, en de gewone hoest niet voldoende is, om deze ziekelijke voortbrengselen uit te stooten. Om dit doel te bereiken, kan men, buiten de bovengemelde braakmiddelen, de terugwerking van de strottenhoofds- en luchtpijpsspieren door niesmiddelen, door prikkelen van de keel met een «penneveder, door het inblazen van prikkelende poeders in de keel, door het indroppelen van bijtende oplossingen in de keel en het strottenhoofd opwekken. Op deze handelwijzen volgt gewoonlijk een meer of minder hevige hoest, door welken het in de luchtwegen bevatte wordt uitgedreven.

§ 120. Prikkelend werken voorts de inademingen van prikkelende dampen, als van chlore, iodium, teer, aether, azijn enz. Men wendt deze inademingen soms in gevallen van slependen vochtstilstand of verzwering van het slijmvlies des strottenhoofds aan, om door de oogenblikkelijke daardoor verwekte vaatprikkeling, eene omstemming in de levenskracht der zieke deelen te bewerken.

E. Leefregel bij strottenhoofdsziekten.

\ .

$ 121 Ieder ziek deel eischt als eerste en voornaamste voorwaarde tot zijn herstel, de mogelijkheid van rust in zijne verrigtingen. De behandeling der strottenhoofdsziekten zal dus alleen dan met goeden uitslag kunnen ondernomen worden, wanneer de zieke tot een volkomen zwijgen besluit, en met zijne huisgenooten slechts door schrift en teekenen omgaat. Niet minder gewiSt!S IS deze ziekten de zorg voor den uitwendigen warmtegraad, waarin de zieke verblijven moet, en vele aan duidelijke strottenhoofds- en luchtpijpstering lijdenden vonden enkel en alleen daarin redding, dat zij het besluit namen, om maanden en jaren lang in hunne kamer bij eene gelijkmatige warmte van 14 tot 16° Reaum. opgesloten te blijven.

Drooge lucht is voor strottenhoofdsziekten niet altijd dienstig, en men moet haar dus somwijlen, door het nederzetten van vaten met water, vochtig zoeken te houden.

Herstellenden uit strottenhoofdsziekten, moeten zich zorgvuldig voor verkouding, inspanning der stemwerktuigen, ruwe Noorden- en Noordoostenwinden wachten.

§ 122. De aanwijzingen tot de luchtpijpssnede zullen, wanneer wij over de afzonderlijke ziektevormen handelen, nader bepaald worden; in het algemeen kan men zeggen, dat men deze kunstbewerking, die toch vaak het eenige redmiddel is, en niet zelden voor de overige geneeswijzen den weg moet banen, meestal te laat aanwendt en daardoor het voordeel mist, dat zij kan aanbrengen. De ondervinding heeft geleerd, dat de gevolgen der kunstbewerking zeer twijfelachtig worden, zoodra eenmaal ten gevolge van langer durend gebrek aan lucht een hooge graad van bloedcyanosis en daardoor een tjpheuse toestand ontstaan is. Aanwijzing tot dezelve bestaat overal, waar het bovenste gedeelte der luchtwegen de zitplaats is van een op eene andere wijze of voor het oogenblik onopruimbaren hinderpaal voor den doortogt der lucht; de kunstbewerking kan zelfs in ongeneeslijke gevallen, door rekking van het bedreigde leven , paliiative hulp aanbrengen. Hoe langer men de uitvoering daarvan uitstelt, hoe meer de halsvaten ten gevolge der

Sluiten