Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. \ 1 , Het karakter van de vergezellende koorts is erethisch ofsynochaal ; in het laatste geval is de pols menigvuldig, hard en vol, de huid gloeijend heet, de dorst hevig, de koorts aanhoudend; in het eerste zijn al deze verschijnselen geringer en de nalatingen bijna volkomen. •

134 In de acute luchtpijpsontsteking heeft de pijn hare zitplaats op eene plek van de met de ligging der luchtpijp overeenkomende streek boven het borstbeen; de zieke voelt geen pijn bij het begin van het slikken, maar eerst, wanneer de spijsbrok tegenover de lijdende plaats der luchtpijp komt dan strekt zich soms de pijnlijke aandoening tot aan de maagstreek uit. De nauwe drooge hoest schijnt meer uit de diepte te komen, dan bij strotontsteking; de spraak heeft eenen metaalklank, de ademhaling is belemmerd, maar in eenen geringeren graad, dan bij strotontsteking, ook zijn de verstikkingsaanvallen minder veelvuldig en hevi<*

Oorzaken.

ft 135. De strot- en liioht nnnCAI-ltcfalriri/. 1. _ _ 11 1 1

i „ ; runnen op ane ïeeitnden voorkomen; Billard heeft ze bii Das£?ehorer>en i

i • j , " * o ..-«löv,uvujv,u, uc c,roup aer

kinderen zal uit hoofde van zijn gewigt afzonderlijk behandeld worden

Hef. veel vul rii orcf i * _

"ö —UCAC outóieMiig aoor atmosphensche schadelijk-

heden, door de werking van koude op den blooten hals bij een zweetend hgchaam, door de gewone oorzaken van verkoudheid, plotselinge afwisselingen in den warmtegraad , snelle overgangen van warmte tot koude, loonen tegen den wind in; dikwijls is de strotontsteking slechts eene voortgezette verkoudheid of kinkhoest. Volgens Scdönlein is zij menigvuldig op hooge vlakten, terwijl zij in laag gelegene moerassige streken minder bekend is De strotontsteking wordt voorts veroorzaakt door inspanning van den strot' en is dus met zeldzaam bij tooneelspelers, kanselredenaars, zangers en andere personen, wier beroep vermoeienissen van de stemwerktuigen medebrengt. Eene andere reeks van oorzaken dezer ziekte bevat de beleedigingen van het strottenhoofd het inademen van stof (vandaar hare menigvuldigheid bij zekere fabnjken of ambachten), van scherpe, prikkelende dampen (1) ontTk' 18 strottenhoofdsontsteking een gevolg van de uitbreiding der ontsteking van naburige deelen, van de keel, de amandelen, het zachte verhemelte, de luchtbuizen; echter is dit zeldzaam het geval; ook zou zij

t Z h Van verlengde lel op het bovenste gedeelte van het

strottenhoofd kunnen ontstaan. Algemeene ziekteprocessen, zoo als mazelen

Srott6nh 7°dv°n5',^venusziekte, klierziekte, typhus enz. kunnen in het trottenhoofd en de luchtpijp onder den vorm van vochtstilstand postvatten en

de!er kt neemt PlaatseliJke uitdrukking of als voortbrengselvorming dezer ziekteprocessen een eigenaardig uitzien aan, met welks bijzonderhedef

r«n stelbare Moffen verooraken. epithehum met opvolgende «aLweeting

Sluiten