Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ematlen ,1,1 n?,ddelen e" het voorschrijven van laauwe dranken

matigen, den hals door het omwikkelen met wol of flanel in eene eeliikmafge warmte te houden, en prikkelende spijzen en dranken te verbieden. Ir hl synochale ontsteking van het strottenhoofd moet door eene

hroken8™?11^ ^ alSeraeene e» plaatselijke bloedontlastingen gebroken worden, en deze moet men des te minder ontzien, hoe heviger de benaauwdhe'd en de koorts, hoe grooter het gevaar van ve'rstikking en hoe

tr /2 totTeVo K^r ï* indiv!dU Men begimle met eene Verlating en het 1 * J !° wassenen en herhale dezelve, wanneer de koorts

en het gevaar van versteking niet nalaten en de pols zijne hardheid en

Jel 't "u ,VC iest. Door eene kort na de aderlating bewerkstelligde plaatyke bloedontlasting door het aanzetten van 12—20 bloedzuigers aan den hals worden gemeenlijk de plaatselijke toevallen spoedig verzacht wlaï

s: rri' of,waar zij zeer jz

T, ont astlnS n°odig, die men herhaalt, zoodra de plaatselijke verschijn WedG' verergeren (1). ïn de acute strottenhoofdsontstekfng eT voorover een haar tot grondslag liggend specifiek ziekteproces geene 'tegenaan z.ng vormt, zijn bloedontlastingen '00 lang op Pde re^e a s^ d

™2ï:,,,err jn-T,en ve ™ ■" k°™ Whm

lZ "nl":" 5 «"»»■» Cï°°"! •'«" d» antipla.tische wer-

uitiwee tineen voor t l asSa ' llelëH,S tot afscheiding van stelbare

sri"? ~

wendig moet mp^' 1 ! 66n theelePel V<>1, met laurierkerswater, üitvan vochtige warmte^waÏvo^"" CRCVElujn!R verwerpt het gebruik

daar wij van warme' °HZe ondervi»ding, geen rede bestaat,

en niet op den hals laat koud^""^ slefjts zorgvuldig aanwendt

hebben. Is de hoest 7PP l worden, altijd weldadige werkingen gezien door het inadpm*. , F r°i°^' VOe^ de z'eke sotnt>jds verligting nedergezet uitdampen™'^!^ dampen; de kamerlucht worde door

gehouden. De aanwending van^ Kl m e^6 Sj6eds Selijkvormioe warmte op het bovenste gedeeld j l bIaartrekkende puister op den hals of voorafgegane bloedontlastingen ! V" dlensti& worden , wanneer na

de overige middelen hardnek! T' £ o ^ , PlaatseliJke verschijnselen

van slijm of van uitgezweete stofof doof een ï ^ ^ °Pho°PinS

dan mag men niet Lip 1 , .?r een absces Sevaar van verstikking,

werkend braakmiddel we" °tT ' 8 S U'tlnS dfr luchtwegen door een krachtig

door het dreigend «evaÏÏn w ^ 15 men.met in staat> om hier-

— _f J?v in weinige uren te overwinnen, dan ga men'on-

di^?n«T^rJbcWfttn ^ bl°e/2nigCrS Mn de binne"v,akte ™ Je keel en aan de amanDe moeijelijkheid van dez-n"d" ontst^klnS > wann"r dit in de eerste 12 uren geschiedt.

men reeds genoeg h „det de 2ff l T ' " ^ da' ^ de •*-

M zal voegen. derende ""««totalum ook nog zwelling en ontsteking van de deelen in de

III. 2.

4

Sluiten