Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ademhaling, die, wanneer de zieken niet in eenen aanval van verstikking M'jven, eindelijk in verlamming eindigen. In slepende gevallen zou door \erdikkmg en verharding van het onderslijmvlies-celweefsel vernaauwing van het strottenhoofd kunnen navolgen.

De voorspelling is buitengemeen ongunstig.

Behandeling.

$ 150. De behandeling van de laryngitis submucosa is bijna dezelfde als die later bij den croup zal opgegeven worden ; alle goede uitslag hangt van spoed'g en moedig doortasten af. Men opene eene ader, en ontlaste bloed tot flaauw worden,, waarop men dadelijk een zeker werkend braakmiddel moet aanwenden. Gelijktijdig kunnen bloedzuigers aangezet worden en Ryland s raad, orn deze op het bovenste gedeelte van de borst aan te zetten, ten einde hunne wonden de misschien noodzakelijk wordende luchtpijpssnede later niet beletten, verdient in acht genomen te worden Ryland zet er zoo veel mogelijk aan en dient calomel in groote giften toe De zieke mag, inzonderheid bij den acuut opkomenden vorm, geen oogenblik buiten opzigt gelaten worden, en moet door den geneesheer in korte tusschentijden (alle 2 uren, zelfs alle uren) bezocht worden. Volgt er niet snel beterschap en verdeeling op de bovengemelde behandeling, of veroorlooft het gevaar van verstikking geen oogenblik uitstel, dan ga men onmiddelhjk tot het openen der luchtpijp over, dat hier, wanneer het tijdig genoeg aangewend en niet tot aan de volkomene ontmenging der bloedmassa uiigesteld wordt, veel meer belooft te helpen, dan bij den croup der kinderen. Het is in ons oog eene veel zachtere handelwijze, dan de voorgeslagene en zeker altijd vruchtelooze proef om de DESAULt'sche sonde door den neus in et strottenhoofd te brengen, of de zamendrukking met den vinger, waardoor InoiLLiER de gezwollene plaatsen meent weg te drukken, of de door Lisfranc aangeradene inkervingen in de gezwollene deelen. Ook nadat de

"""" d" geregeld

c) PERICHONDRITIS LARYNGEA.

FTrJcJrB1' Xn7\ ^■ XIT- S" 467" - in Universallex. der

„ ' Jb8, ~ Albers' ln «nd Waitheb's Journ. Bd. XXIX.

fil III s -7 " ' ™ UsPEa'S Woche"schr- 1839. Nr. 11. _ Rokitanskv, I. c.

öd. III. S. 31. — Hasse, 1. c. Bd. 1. S. 361.

J,151: ,fe Pe»chondritis laryngea is in de meeste gevallen eene en de-

m est slecMs 'hel ^7™'* la^nf e sous-glottique, daar deze laatste kraakhppnH -g g.VaU d? Van het ^raakbeenvlies der strottenhoofds-

on enkele 6n "f??" aandoenin» is" Het kraakbeenvlies wordt

en dat wei T /'T ft"® ,of gewoonlijk van het geheele kraakbeen, en dat wel van deszelfs beide vlakten, losgemaakt gevonden, en onder hetzelve is eene groote hoeveelheid etter in eenen vliezigen zak verzameld - de kraakbeenderen zijn ontbloot, ruw, worden van eene omschrevene plek af door necrosis aangedaan, of doorboord, of zij zitten rondom geheel los zijn

Sluiten