Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

crouphoest ontbreekt soms langen tijd. De stem is slechts bedekt en de spraak niet geheel verloren. De tusschenpoozen der aanvallen zijn zuiverder en de aanvallen van verstikking minder hevig, dan wanneer de ziekte in het strottenhoofd gezeteld is. Ook volgt de doodelijke uitgang langzamer.

De reeds door Forbey als derde soort aangenomen croup der luchtbuizen (Jdrine's catarrhe suffocant aigu) onderscheidt zich door eene meer ronkende dan fluitende ademhaling; de nalatingen zijn veel minder duidelijk, dan in de beide vorige soorten; de moeijelijke ademhaling duurt aanhoudend het geheele geloop der ziekte door; met den stethoscoop ontdekt men het reutelgeruisch over de geheele borst verspreid; de zieken lijden aan groole benaauwdheid; de stem is dikwijls slechts bedekt en de hoest minder raauw; maar ook in de tusschenpoozen kwelt een drooge, korte hoest den lijder; meestal is de koorts in den croup der luchtbuizen heviger.

5 174. Deze vormen komen niet altijd in de hier beschrevene scheiding' en afperking voor en in een gegeven geval kunnen zich dus de verschijnselen van den eenen en den anderen op verschillende wijzen vereenigen. Heidenrkicii raadt te regt aan, nooit de auscultatie van het strottenhoofd en van de luchtpijp te verzuimen (hij gebruikt hiertoe een miniatuur-stethoscoop; Piobry ried aan, enkel zijnen stethoscoop om te keeren en het ooreinde op den hals, en het borsteinde tegen hel oor aan te leggen); men zou zich hierdoor de gewenschte zekerheid omtrent de zitplaats van den hinderpaal in de ademhaling kunnen verschaffen, daar een klinkend, fluitend ruischen bij eene uitzweeting van schijnvliezen, een reutelend geluid bij slijmophooping bijzonder duidelijk hoorbaar is op de plaats, waar de verhindering het sterkst is (1).

§ 175. Ook naar het karakter der terugwerking, laten zich verscheidene soorten van croup onderscheiden, en deze onderscheiding is des te belangrijker , omdat zij eenen gewigtigen invloed op de behandeling heeft. De croup is in dit opzigt óf van een hypersthenisch, erethisch, krampachtig, óf asthenisch karakter. Als erethische croup moet die soort vermeld worden, waarin de toevallen der ziekte eenen middelbaren graad van hevigheid niet overschrijden en ook de koorts evenzeer van synocha als van torpor verwijderd blijft. De hypersthenische croup tast inzonderheid sterke bloedrijke kinderen, gedurende koud en droog weder aan; het begin der ziekte heeft snel plaats, haar beloop is hevig, de nalatingen zijn kort, de benaauwde ademhaling klimt snel tot eenen zeer hoogen graad, de koorts is synochaal en de dood volgt vaak reeds na eens korten duur der ziekte. Onder dezen vorm schijnt ook de croup te behooren, dien Desuueli.es en Remer als droogen croup (Tracheitis sicca) opgeven (2). In geen geval van croup ontbreken de verschijnselen van kramp, die echter in vele gevallen inzonderheid de overhand heeft en zich door hevigheid van de hoest- en stikaanvallen, die met in

(1) Med. corresp. BI. bayer. Aerzte 1841. No. 4"> en 46. "Volgens Bocdets waarnemingen was overal bij schijnvliezen in de luchtwegen de ademhaling zwak, het vesiculair geruisch door ïhonchus gravis bedekt, de zitplaats der schijnvliezen was door auscultatie naauwkeurig te bepalen (Cohek's Bericht, f. 1842. S. 492). ' y

(2) Hdfeiahds Journ. Bd. 40. D. S. 58.

Sluiten