Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat da herkenning van den croup van gewone strottenhoofdsontstekins betreft, is dezelve m zoover overbodig, als men toch onder laryngitis bii kinderen altijd slechts den croup kan verstaan en wij ten minste geen onderscheid tusschen deze beide ziekten kennen.

haling krampachtig beklemd, het gelaat wordt bleek, of loodkleurig, of rood, de aderen zwellen op en het gelaat wordt met zweet bedekt. Nadat zulk een aanval een half nur of langer geduurd heeft, volgt er nalating op en de kinderen vallen weder in slaap; bij het ontwaken neemt men zinkingachtige verschijnselen waar, een weinig heesehheid, losse hoest en koorts- óf het blijft b.j dezen eersten aanval, óf na korteren of langeren tijd herhalen zich de aanvallen, ln,duur en hevigheid afnemen; Je ^est ™rdt vochtig, de ziekte neemt het beloop van eenen eenvondigen catarrhu, , en bereikt meest na 7, somwijlen na 14 dagen baar einde. Men heeft gesteld* onderscheidende kenmerken tusschen dezen valschen en den echten cronp vast-

a) De valsche croup zon beginnen , even als de echte verdwijnt; de beangstigende verschijnselen, die de latere tijdperken van croup onderscheiden, zouden hier dadelijk van het bc-w af aan aanwezig zijn. Wij hebben reeds aangemerkt, dat dit kenmerk geen steek houdt, aangezien de gewone cronp even zoo kan opkomen, als dit van den valschen cronp wordt beweerd.

crot^nï10^ 7 JCn, "7/°" aanK°U<1<:n,ier en ™el teller zijn, dan dat van den valschen cronp. Ook dit kenmerk is bedriegelijk; want op de gevaarlijkste soort van eenen cronpaanval

dea"omTd 'Jnb 7 ëe rUf S'"' ^ ki"d kaa ziJn' tot «S» sPele" terugkeeren en

de omstanders bedriegen, totdat een nieuwe aanval terugkeert en de verschijnselen soms eerst na verscheidene aanvallen aanhoudend worden.

c) In de tussentijden der aanvallen van valschen croup zon de stem slechts een weini^ heesch, maar duidelijk en met met fluiten bij de inademing vergezeld zijn, terwijl bij den echten cronp de stem geheel zou verdoofd worden. Maar dat dit kenmerk geen grondslag voor de herkenning van belde aandoeningen kan opleveren, blijkt duidelijk, wanneer men zich de verschillende trappen, die de croupstem van hare ontwikkeling nit de strottenhoofdszinking tot haar verval

Zottl T't t,J PerK 7 Dle gevallen van onbeduidende strotten-

hoofdszinking, waarbij de pols en de hnidwarmte natuurlijk blijven, de stem slechts een weini"

ÏeTotTets ande's' 7 ^h f.f' ^^' Za"en **»' 8—sheer verleiden, om ze voor iets anders, dan eene onbeduidende zinkingachtige aandoening te verklaren, al neem 1 ook

L s't tt h ff " l°Tan\ Mj kMeren' Waarschijn,iJk hoofde van de engte van hoest kenr ' Z0° mt Ca dieD °°k tCt V°lk °nder dcn na™ sehaaps-

d) Volgens Higewisch stolt bij waren croup het opgehoest slijm in heet water tot kleine kaas ach ge of vliezige massa's hetgeen bij valschen cronp niet het geval zou zijn. Ook to te eken

geene waarde , daar het voor den waren croup geenszins een standhoudend verschijnsel is.

e) >olgens Bu® en Weseser zon men bij den waren croup met'den stethoscoop eenen klank als van eenen windklep, bij den valschen daarentegen slechts bet reutelen van dik slijm hoo™ Dat dit teeken weinig waarde heeft, ziet iedereen in, die maar eenigzins met de vce soortfeheid der door de auscultatie herkenbare rentelende geluiden bekend is. "oortigheid

Overweegt men den aard der aandoening, die den erondsla^ var» rtan trol ï,

dan blijkt bet dat deze naar alle waarschijnlijkheid in eene ligte zinking val" hTXolChotfd' en voornamelnk van rï#» stpmonloofl^,!»,, . .. . . . , , ° ct iirotiennooid

ï-i t w ccuc li^te zinJun# van het strntt en voornamelnk van de sipmsnlpptk™,!.^ . ° 5ir0Ll

' " f —«««., uictar juist üaardoor nadert deze ziekte tot den

aard van dpn rrrmr» lot aeii

[eels door onaardige -igde ont-

veelsoortigste overgangen moeijelijk te ontkennen is. ££

net substraat van cronn. on pIItp IipvJo-o • j. t i « - 9 "".J11

. * > ju±oi. uaaxuoor naaert deze :

aard van dpn rrrmr» __ . _ i . .

geVoeien juist ook niets anders is, dan eene deels door

„...0 \ , aer eerlijke bewerktuiging eigenaardig gewi zirle ont

steking van die deel en. en er tussrlien ,W .i„ ....... ° S f, wijzigde ont

veelsoo.ti.ste ove«»nW„ "... ™ """P Cene verbinding

, ^ —xuuuujuisioescei. ct<

vochtmenging en vormingswerkzaamheid der kinderlijke bewerktuiging steking van die deel en, en er tusschen deze en den valschen° cron veelsoortigste overgangen moeiieliik te ontken™,, „

het substraat van croup, en elke hevige zinking in de keel heeft r lmAIlD» » 'j'1 zinking «elven; het zijn slecht verscheidenheden in den grlad ? 0Te™k°mSt met

5 *

Sluiten