Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 181. Alles, wat wij van den pseuilo-croup gezegd hebben, laat zich ook op de onderscheiding van den croup van keel- en long-catarrhus toepassen ; zoo lang de hoest los is , de fluimen gemakkelijk opgehoest worden of de afgescheidene stof in de longen werkelijk door de kinderen ingeslikt wordt, zoolang de stem slechts enkel heesch is en de neus loopt, zoolang de ademhaling in en buiten den slaap vrij blijft, kan men omtrent den aard der ziekte gerust zijn. Puciielt beweert zelfs, dat een ontwikkelde catarrhus niet in croup kan overgaan, of er moet eene nieuwe schadelijke oorzaak bijgekomen zijn.

Bij eenvoudig rhcumatismus zou somwijlen zulk eene kramp der strottenhoofdsspieren kunnen voorkomen, dat daardoor alle toevallen van croup veroorzaakt worden ; zij zijn echter slechts voor het oogenblik aanwezig, verdwijnen snel, zijn zonder koorts en komen ook zelden of nooit bij kinderen voor.

§ 182. De onderscheidingsteekenen tusschen croup der luchtbuizen en croup des strottenhoofds zijn reeds aangeduid ; eene verwisseling met luchtbuisontsteking (bronchitis) kan niet plaats grijpen , aangezien in deze laatste , voor zoo ver zij zonder zamenstellingen is, de heeschheid, de blaffende drooge hoest, de veranderde stem en spraak ontbreken, en daarentegen de pijnlijke aandoeningen hare zitplaats onder het borstbeen en in de borst hebben, en de auscultatie uitkomsten oplevert, die in den croup ontbreken.

Evenmin zal men in het geval komen om croup met kinkhoest te verwisselen; de verschijnselen en het beloop van beide ziekten zijn volmaakt verschillend. In den kinkhoest ontbreekt de koorts, en zijn beloop is slepend , de stem blijft onveranderd; de hoestaanvallen bestaan in diepe inademingen met snel volgende stooten der uitademing, en eindigen meest met het braken van een helder en taai slijm; de tusschenpoozen zijn volledig en ademhaling, stem en spraak blijven in dezelve vrij. Echter kan zich croup bij den kinkhoest voegen.

§ 183. Vreemde in de luchtpijp gedrongene ligchamen veroorzaken verschijnselen, welke met die van croup dikwijls overeenkomen, maar de pijn en het gevoel van verstikking doen zich onmiddellijk en met alle hevigheid op, na dat een vreemd ligchaam ingedrongen is; de pijn en het gevoel van het vreemde ligchaam verwisselen telkens van zitplaats, wanneer dit van ligging verandert.

§ 184. Het hysterisch strottenhoofdslijden gaat dikwijls met op croup gelijkende verschijnselen gepaard en kan den onervare bedriegen; maar meestal zijn de leeftijd, het geslacht, hetgestelen de tegenwoordigheid van gelijktijdige of voorafgegane andere hysterische verschijnselen ter herkenning voldoende.

Ten opzigte van de onderscheiding van den croup van het asthma infantile, dat de waarnemers het meest heeft bezig gehouden, verwijzen wij op het gedeelte , dat over de laatste ziekte afzonderlijk handelt.

Oorzaken.

§ 185. De croup ontstaat zelden voor den afloop van het eerste levensjaar; bij zogende kinderen komt hij zeer zelden voor, ofschoon daarvan enkele alleen staande voorbeelden opgeteekend zijn (1); merkwaardig is het,

(t) Zie J. FitaMC, Praeeepta etc. Part. II. Vol. II. Sect. 1. Home en Ceieïse mccnen, Jat hoe eer de kinderen ges; eend worden, zij ook des te vroeger tot deze ziekte geneigd zijn.

Sluiten