Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen; somwijlen strekt zich dit proces nog verder uit en men heeft dan de stolbare zamengroeisels zelfs in de maag en de blaas, aan de openingen van liet slijmvlies, op plaatsen zonder opperhuid , in den gehoorgang , onder de oksels, achter de ooren gevonden. Het zekerlijk veelvuldig voorkomen van deze zamenstelling van den croup heeft vele waarnemers, zoo als Geersakt en Bretokneaü, die door eene uitgebreide ondervinding geregtigd zijn om mede te spreken, tot de bewering verleid, dat diphtkeritische keelontsteking en croup eene en dezelfde ziekte zijn, dat de croup slechts als een andere graad van die aandoening kan gelden. Dit gevoelen is in allen gevalle overdreven, en met name voor andere streken dan die, in welke de genoemde geneesheeren hunne waarnemingen deden, onjuist; bij ons is geen gebrek aan gevallen van croup, in welke die primaire aandoening van het slijmvlies in de keel niet kan gevonden worden; ook werd de bewering dezer geneesheeren reeds door Dogès wederlegd.

§ 193. Men heeft er veel over getwist, of de croup aanstekelijk is of niet; voorbeelden, die voor de aanstekelijkheid dezer ziekte pleiten, zijn niet zeldzaam, en van den anderen kant is er geen gebrek aan daadzaken, die voor de tegenpartijders der besmettelijkheid wapens in de hand geven. Volgens ons gevoelen is de croup als ziektevorm, d. i. als gedaante van den vochtstilstand in het kinderlijk strottenhoofd niet aanstekelijk ; maar hij kan het worden krachtens het proces, dat den grondslag van dezen vochtstilstand uitmaakt; een naauwkeurig onderzoek der gevallen , waarin besmetting heeft plaats gegrepen , laat spoedig inzien , dat de croup dan gewoonlijk het voortbrengsel van een diphtheritisch of van een ander met besmettelijke eigenschappen bedeeld ziekteproces was.

§ 194. Oijder de andere ziekteprocessen zijn het voornamelijk de heete uitslagziekten, waarbij de croup zich als een secundair gevolg kan voegen , en hieronder nemen de mazelen den eersten rang in. Gelijk de mazelstof in haar kiemtijdperk over het geheel het slijmvlies der luchtwegen aantast, kan zij ook bij voorkeur in het strottenhoofd postvatten en verwekt aldaar den zoogenoemden mazelhoest; hoe eigenaardig nu, naar den aard van haren oorsprong, deze laryngostasis morbillosa ook is, hoe eigenaardig zij ook in haar beloop blijkt te zijn, daar zij gemeenlijk te gelijk met het uitbreken van den uitslag bijna zonder toedoen van de kunst nalaat of geheel verdwijnt, laten zich toch de verschijnselen van dezen mazelcroup in hunnen vorm door niets van de andere in- oorsprong verschillende soorten van croup onderscheiden en bewijzen wederom de reeds dikwijls herinnerde wet van de gelijkheid van plaatselijke ziektevormen bij een inwendig verschil van het fundamenteel ziekteproces. Yeel zeldzamer komt de croup na het uitbotten der mazelen, zelfs nog in het tijdperk der herstelling voor(l). Niet altijd is de mazelcroup ongevaarlijk, en Heim heeft driemalen na denzelven volkomen dezelfde buisvormige uitgezweete stof aangetroffen, als in gewone gevallen dezer ziekte. Yeel zeldzamer voegt zich croup bij roodvonk , roseola en pokken; Albers zag hem alleen bij rotachtige , nooit bij goedaardige pokken. Ook zoude spruw zich bij kinderen op de luchtwegen

(1) Volgens ]. Fbahk zou het herstellingstjjdperk van de mazelen grco'.c vatbaarheid voor croup veroorzaken.

Sluiten