Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koude dzijnlavementen f 1 tot 2 eetlepels vol azijn op elk jaar van den zieke gerekend, waarvan men verscheidene daags kan zetten; zij matigen den Storm der koorts en bevorderen den stoelgang; 2) de aanwending van huidprikkels op de ledematen ; onder deze verdient het in het water houden der armen naar Grahl's voorschrift de voorkeur en het heeft ons zeiven uitnemende diensten bewezen; de handen van het kind worden tot over de ellebogen in een behoorlijk diep met water, zoo heet als de zieke het lijden kan, gevuld vat gestoken, en daarin, terwijl men gestadig warm water bijgiet, 10 minuten lang gehouden, dan zorgvuldig afgedroogd, en deze maatregel om het half uur of alle uren herhaald (1); dit middel moet vooral in die gevallen niet verzuimd worden, waar verkoudheid de oorzaak der strottenhoofdsprikkeling was. Wijkt de ziekte op deze manier niet, dan legt men eene handbreed groote blaartrekkende pleister tusschen de schouders of op de borst, nooit op den hals, daan eensdeels een zoo digt bij het zieke deel aangebragte huidprikkel van die sterkte ligt de ontsteking van het strottenhoofd zou kunnen verergeren, en men zich van den anderen kant door het Wondmaken van den hals van de mogelijkheid berooft, om op dezen nog velerlei andere middelen aan te wenden (2). De aanwending van blaartrekkende middelen bij kinderen vereischt om de teederheid van de huid groote voorzigtigheid, en het te lang laten liggen derzei ve kan hevige koud vurige verwoesting te weeg brengen; 3) de aanwending van warme pappen uit lijnzaadmeel, of van kussens, die met heet keukenzout gevuld zijn (volgens Kirby) , of van eene gestadig met heet water doortrokkene badspons op den hals (3). Deze uitwendige middelen werken weldadig, doordien zij

(1) Graiil wil, dat tevens een doek over den kuip en het gelaat gedekt worde, ten einde de dampen over hetzelve komen. De kinderen beginnen na het eerste of tweede bad te niezen; de neus, die even als de luchtwegen bij croup droog is, wordt vochtig , de ademhaling wordt vrijer, de eigenaardig blaffende toon van den hoest verdwijnt. Mijn geëerde vriend, Dr. Bartenstein in Hildburghausen, konde mij voor twee jaren dit middel niet genoeg roemen, en schreef mij nog onlangs: » De gelukkige behandeling van den croup volgens Grahl heeft zich mij ook in dit jaar in 10 ziektegevallen bevestigd, zelfs bij een meisje van 12 jaren; zoodra het gelukt, om al is het ook slechts een droppel uit den neus te zieu vlncijen, houden de verworgin^sademhaling en verstikkingsaanvallen op en men wint zelfs iu het 2de en 3de tijdperk nog tijd, om den overigen geneestoestel aan te wenden enz." Ik zelf heb een paar malen (wel te weten zonder andere hulpmiddelen der kunst ter zijde te laten) deze behandeling aangewend.

(2) Neumann bereidt eene snel werkende blaartrekkende pleister uit gelijke deelen Spaanschevliegen-poeder en meel met water tot deeg gemaakt. Zeker worden vele croupgevallen zonder blaartrekkende pleisters genezen; desniettemin blijft dit middel veel waard, nadat er genoegzaam bloed ontlast is en wanneer het plaatselijk lijden der luchtwegen hardnekkig weerstand biedt. Vele geneesheeren , zoo als Golis, Copland, raden het onmiddellijk na de eerste bloedontlasting tusschci} de schouderbladen of in den nek te leggen, zoodra de huid rood wordt, neme men het weg. Wij vreezen van de vroegtijdige aanwending der blaartrekkende pleisters bij prikkelbare kinderlijke gestellen vermeerdering van koorts. Enz legt op de hals- en rugwervelen SpaanschevJiegenpleisters , omdat hij den croup voor een gevolg van ruggemergsprikkcling houdt.

(3) Een volksmiddel is het opleggen van in melk gekookte zwaluwennesten ; Blüïf zag daarvan in een hopeloos geval redding. Kirby laat den hals met eenen zak, die heet zout bevat en groot genoeg is, om den geheelen hals te bedekken, omgeven, het zout moet zoo heet zyn j dat de hand naauwelijks de aanraking kan velen; dan werkt dit zeer snel als roodmakend middel en deze werking strekt zich ver over de bedekte plaatsen uit. Komt er zweet op, dan moet dit zorgvuldig afgewacht worden. Lehmann laat op eene dergelijke wijze in heet water gedoopte waschsponseu op den hals aanwenden.

Sluiten