Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden; al kan men ook niet verwachten, dat men ze in onmiddellijke aanraking met het slijmvlies van het strottenhoofd zal brengen, mist toch het uitbijten van nabijgelegene deelen niet, zijne werking ook op de omstreken uit te breiden (1). In croup-epidemien moet vaak de overweging van de heerschende ziektegesteldheid , het karakter der koorts en de practische tact des geneesheers in de keus der behandeling, die voor al deze gevallen niet vooraf kan bepaald worden, de leiddraad zijn.

§ 217. De diëet zij in het algemeen ontstekingwerend; de drank verzachtend, thee van populier-, wolboombladen, heemstwortel, garstewater, enz.; in het tijdperk van torpor veroorlooft men soepen. Gölis geeft den raad, om de zieken niet te lang te laten slapen, ten einde de opwekbaarheid zich niet tot heviger aanvallen opzamele. Wakker wil, dat de zieke gestadig in eene kunstmatige warme, dampende lacht verkeere, en ook zouden, volgens Little, instortingen het best daardoor vermeden worden, dat men de zieken in eenen matig vochtigen, gestadig warmen dampkring houdt.

Onder de boven opgegevene middelen tegen croup zijn vele zoogenoemde specifica niet aangevoerd, omdat wij ze deels voor ontbeerlijk houden, en deels ook hunne voordeelen nog niet boven allen twijfel verheven zijn. Ter aanvulling noemen wij hiervan de potasch-zwarellerer (2), de senega (3),

(1) Mackeszie laat in alle gevallen van cronp van eene oplossing van 9j salpeterzuur zilver in 3-1 gedestilleerd water met een groot penseel van kemelshaar 1-2 malen daags een weini» op het gehecle slijmvlies van den raak brengen; dit middel heeft naar de meening van dezen geneesheer zulk eene werking op de aangeraakte plaats en op het slijmvlies, dal het hetzelve dringO het schijnvlie. af te stooten. Die canterüatie van de keel met helschen steen wordt zelfs door Perosiead de Bessox en Hatix aanbevolen. Bretosxeao, Velpeao , Güulo.v, I.offler, Lowekhard blazen aluinpoeder in de keel; Lo',verhard gebruikt daartoe, bij ontstentenis van een gekromd ivoren buisje 3 of i boven en beneden afgesnedene pennesehachten, die in elkander gestoken worden, waarvan de eerste ter lengte van 3-4 lijnen met aluin gevuld is; onmiddellijk na het inblazen pleen een hoestaanval op te komen, waarbij gemeenlijk eeuige vlokken schijnvlies uitgeworpen worden - het inblazen wordt alle 1-2 uren herhaald, en naar omslandigheden 1-2 dagen voortgezet. Phosphor zuur in gorgeldranken (dat bet schijnvlies zonde oplossen cn deszelfs herhaalde vormin» v^rkomen) is door A. Boïes aangeraden.

(2) Een naamloos gebleven mededinger in het bekende Napoleonsche Concours ried het eerst zwavelpotasch tegen croup aan. Hem volgden Ddchassis, Sesff, Doublé, Leroux, Halm Labeev, Kopp , üeisecke.v, Domblüth , Heimicb, Jadelot , Chadssier , Mercier, Kaczkowski Fritze Siiebei, ScHJtlDTHAHX, Hecker , Schiesier en anderen. De eerste aanprijzer van zwavellever be-' paalde de gift op 6-10 grein met honig gemengd, des morgens cn des avonds te gebruikendeze gift moest met naar den leeftijd, maar naar het gevaar vermeerderd of verminderd worden' Anderen gaven na voorafgegane bloedontlasting 4 grein alle 3-4 uren. Frxize laat in hei be-ineen lavement met wijnazijn, en daarop alle uren of nog vaker een theelepel vol van het vol-end mengsel geven: Rp. Sulpharet. potass. gr. xij, sacch. alb. ^j, a«j. flor. aurant 5 nj M. Tevens laat hij de voorzijde van den hals met een mengsel uit gelijke deelen Un-t. merenr. en Liniment. volat. inwrijven. Volgens Marti* zon de zwavellever de vezelstof in het bloed nog meer doen afnemen dan calomel (Eisenman's Pyra I. S. 210.)

(3) Veel vertrouwen wordt in de Senega gesteld door Archer, Bartox, Leïtis vAlE5m Roïer-Collard , Cabrov , Beauchèke Hofelasd, Eberi.e. Archer gaf een zeer verzadigd afkooksel van lü van den wortel op §jv colatuur ; hij verwekt dan braken en doorloop en keer» dus meer tot de reeks van braakmiddelen terug. Göus, Treber , J. Frakk kennen aan dit middel eerst in het typhense tijdperk eenig nut toe. In het kinderhospitaal te Parijs is het vol gende drankje gebruikelijk: Rp. Rad. seneg. gij, flat decoct. ïjv; ad<U „xvtn. sijuill., 1(3 tan. ttibUt. gr. Ï0., syr. ipecac °

Sluiten