Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan verdwijnt de hoop. Aanmerkelijke raauwheid en verandering van den klank der stem , moeijelijk slikken, aanvallen van kortademigheid zijn zeer ongunstige verschijnselen.

Behandel ing.

5 265. De oorzakelijke behandeling maakt een zeer gewigtig deel der kuur uit, en doet zeker, benevens eene doelmatige inrigting van den leefregel, meer dan alle, hoe kunstig ook verzonnene, handelwijzen der onmiddellijke geneeswijze. Vreemde ligchamen moet men door het openen van de luchtpijp een uitweg zoeken te banen. De strottenhoofdstering van venerischen oorsprong vereischt eene regelmatige antisjphilitische behandeling; men onderzoeke hierbij wel, in hoever de ziekte mogelijk door het misbruik van kwik heeft kunnen veroorzaakt worden; in dit geval beperke men zich tot eene antisjphilitische behandeling zonder kwik, geve het Zittmann'sche of Pollinische decoctum; echter zij men in deze gevallen niet al te vreesachtig in het gebruik van kwik; Neüsiann spreekt de Dzondi'sche sublimaatkuur voor; ik zelf heb een merkwaardig voorbeeld van genezing door de Louvrier'sche kuur gezien; even zoo verhaalt Troesseau vier gevallen van gelukkige genezing door kwikzilver; Hawkihs roemt inzonderheid berookin'gen met cinnaber, die tot een halve of geheele drachme dagelijks een of tweemalen aangewend worden; alleen moet men zich voor kwijling "wachten. Is de strottenhoofdstering van eenen klierzieken oorsprong, dan zoekt men door altererende middelen, zoo als iodium, levertraan, goudbereidingen, enz. de ziekelijke vochtmenging te veranderen; in zulke gevallen zal ook misschien het inademen van iodiumdampen gunstig op de zwerende vlakte van het strottenhoofd werken. Onderdrukte uitslagen en afscheidingen moeten door het inwrijven van braakwijnsteenzalf, Spaanschevliegentinctuur, het openen van fontanellen, zwavelbaden, het inwendig gebruik van zwavel, kamfer, houtdranken , weder uitgelokt worden. Even zoo zoekt men bij eenen rheumatischen oorsprong der ziekte het oorzakelijk punt door krachtige revulsie, door het gebruik der zoogenoemde antirheumatica tegen te gaan. Naar deze grondstellingen moet ook de behandeling van andere in oorsprong verschillende soorten van strottenhoofdstering ingerigt worden.

§ 266. De bedoelingen, die de onmiddellijke kuur der slepende strottenhoofdsontsteking en verzwering voorstelt, zijn: 1) wegneming van den plaatselijken vochtstilstand; 2) beperking van de verwoestende verzwering en verandering derzelve in herstelling door granulatie; 3) palliative bedaring van de pijnen, van den prikkelhoest, van de stikaanvaüen; 4) ondersteuning der voeding.

§ 267. De plaatselijke vochtstilstand wordt door bloedontlastingen en afleidende middelen bestreden. Men doet altijd wel, de kuur der slepende strottenhoofdsontsteking met eene ontstekingwerer.de behandeling te openen. Kleine, dikwijls herhaalde aderlatingen, zijn vaak van eene zeer weldadige uitwerking, en vooral dan aangewezen, wanneer de zieken van een bloedrijk gestel, in den bloei der jaren, wanneer koorts en groote moeijclijkheden in het ademen aanwezig zijn. Holscher wendde in een geval, binnen

Sluiten