Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 272. Onder de inwefidige middelen, die men aanbevolen heeft, om het verzweringsbedrijf binnen de palen te houden, mogen hier nog het phellandrium aquaticum, de lindenkool, kina, kalkwater met melk, digitalis, minerale wateren, zoo als die van Ems, Selters, Obersalzbrunn, Eilsen en andere vermeld worden. Ryland stelt veel vertrouwen in de aanwending van braakwijnsteen als walgingskuur. Van vele kanten wordt, vooral voor het eerste tijdperk der ziekte, ammoniakzout, volgens Fisciier in klimmende giften toegediend, aangeraden, en Neomani» roemt in het begin der ziekte alle middelen, die een scherp beginsel bezitten, zoo als zeeajuin, senegawortel, rad. pimpinellae, pyrethri, om nieuwe werkzaamheid in het lijdend deel van het slijmvlies op te wekken. De door Siejierling en Hofelajid aangeprezene, maar later door Neumann en Brosiüs onwerkzaam bevondene haringmelk, waarvan de zieke eiken morgen nuchteren een moet nemen, werkt waarschijnlijk op dezelfde wijze.

§ 273. Ier stilling van het hoesten, door welks hevigheid bloedophooping en ontsteking klimmen, laat men den lijder inwendig verzachtende middelen, zaadmelken, ligte altreksels van narcotische kruiden nemen, zonder hierin eene zekere maat te overschrijden, daar deze laatste ligt het ophoesten beletten en daardoor den last voor den lijder vermeerderen; zeer weldadig werken somwijlen inwrijvingen op de voorzijde van den hals met hyoscyamus-olie, met extr. belladonnaè, het opleggen van eene belladonnapleister, van narcotische stovingen op den hals; ook kan morphine enderinatisch worden aangewend.

Men kan den lijder niet streng genoeg de volstrekte rust van het lijdend deel als eene onmisbare voorwaarde eener mogelijke genezing aanbevelen; de zieke trachte den hoest zoo veel mogelijk te onderdrukken, en alles te vermijden, dat hem zou kunnen opwekken. Even zoo neme hij de grootste ligchamelijke rust in acht, en make het zich tot pligt, om zich tot aan zijne stellige volledige genezing, al zouden er ook maanden en jaren mede verloopen in eene gelijkmatige kamerwarmte van 14—16° Re'aum. op te houden, zich nooit aan de buitenlucht, aan den wind bloot te stellen, altijd flanel op het bloote lijf te dragen. Eene vochtige lucht bekomt den zieke beter, dan eene drooge; men zoeke dus door het nederzetten van vaten met water den dampkring, waarin de zieke leeft, in eenen zekeren graad van vochtigheid te houden. De leefregel zij zacht, besta uit melk, gelei, plantaardige spijzen, meelspijzen, enz. Morgagni redde eenen zieke door minnenzog en inachtneming der boven vermelde diaetetische maatregelen. Spijzen en dranken mogen noch heet, noch koud gebruikt worden. Is het slikken moeijelijk, dan geeft men spijzen in den vorm van brij; is de zieke zelf niet in staat om deze te slikken , dan blijft niets over dan de voeding door de slokdarmsonde, door baden van melk, bouillon, gelei, door lavementen van bouillon met eijerdojers.

$ 274. In den loop van het verzweringsbedrijf vertoonen zich soms tusschenloopende teekenen van vermeerderde ontsteking, die men door het aanzetten van eenige bloedzuigers, door het gebruik van zaadmelken met bijvoeging van narcotica, door verweekende stovingen, enz. tracht weg te nemen.

De behandeling der vochtontbindingen en de manier, om in het laatsLe

Sluiten