Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selen van de veranderde stem, van de pijn in het strottenhoofd, van het moeijelijk slikken, enz.; bij gewone aamborstigheid zijn vaak de tusschenpoozen tusschen de aanvallen geheel of tamelijk vrij van ziekteverschijnselen, in stem en spraak is geene verandering merkbaar.

Oorzaken.

§ 281. De meeste gevallen zijn tot dusver bij personen in den gevorderden leeftijd waargenomen; wij kennen slechts een door Simok Dawosky waargenomen geval dezer ziekte bij een lOjarigen jongen, in wiens strottenhoofd druifvormige uitgroeisels gevonden werden (1). De ziekte behoort niet uitsluitend tot het mannelijk geslacht, zoo als Scdösleir meent; Albers heeft twee gevallen opgeteekend, die bij vrouwen voorkwamen. Onder de tot dusver bekende oorzakelijke punten schijnen voorafgegane druiper- en schankerbesmetting en misbruik van sterke dranken de voornaamste te zijn. Een merkwaardig geval van venerische strottenhoofdsvernaauwing verhaalt Cruveiliiier (2).

Beloop en uitgangen.

J 282. De ziekte loopt in eenige maanden, soms ook eerst na langeren tijd, in haar doodelijk einde uit. Dit grijpt plaats óf door verstikking, gedurende een aanval, óf in een tusschenbedrijf van acute strottenhoofdsontsteking , die soms vaker in het beloop der ziekte terugkeert en waarbij koorts zich bij de vermeerderde moeijelijkheden in het ademen en den croupachtigen hoest voegt. De voorspelling is hoogst ongunstig.

Behandeling.

§ 283. Men kan niet verwachten dat men door eene of andere inwendige behandeling een teruggang in de ontwikkeling der vreemdaardige woekeringen van het strottenhoofd, misschien met uitzondering der uit venusziekte ontstaande condylomata, zal verkrijgen. De operative heelkunde biedt in deze hopelooze gevallen nog eene mogelijkheid van hulp door verwijdering van uitwendige op de luchtwegen drukkende gezwellen, door het banen van een kunstmatigen weg in de luchtpijp en misschien door uitroeijing der in het strottenhoofd zittende vreemde weefsels. Palliatief zoekt men het leven des lijders door diaetetische maatregelen, rust van het zieke deel en van het ligchaam , een zachten leefregel, herhaald aanzetten van bloedzuigers, door verkorting der aanvallen door middel van uitwendige huidprikkels, mostaardpappen, blaartrekkende pleisters op den hals en de borst, prikkelende hand- en voetbaden, enz. te verlengen.

(1) Sciibidt's Jahrbücher, Supplem. Bd. I. S. 95.

(2) Universallex. der pract. Med. u. Chir, Bd. TIII. S. 371.

Sluiten