Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan naar alle afmetingen, meestendeels in dikte, toenemen, een gewist van 6—14 drachmen verkrijgen, zich naar boven naar de luchtpijp uitbreiden, deze en de groote vaatstammen van de borst en van den hals, de zenuwstammen naauw omsluiten, in de borst de longen terug «drukken en het hartezakje bedekken; daarbij kan haar weefsel natuurlijk, of verdigt, verhard, ontaard zijn. Dat deze veranderingen voorkomen, lijdt geen twijfel; evenmin, dat zij niet zelden met de verschijnselen van asthma larjngeum gepaard gaan. Maar even zoo zeker is het, dat zeer dikwijls de door Kopp en anderen als bestendig opgegevene veranderingen der thymusklier bij asthma laryngeum ontbreken , dat men zelfs in zulke gevallen eenen atrophischen toestand van dit deel gevonden heeft (Tdierfelder) , dat de thymus vergroot kan zijn, zonder dat daar asthma bijkomt (Astley Cooper), en dat dus de benaming van asthma thymicum onjuist is, omdat zij op eene niet voor alle gevallen geldende vooronderstelling berust. Volgens Rokitaksky gaat de tegennatuurlijke grootte-ontwikkeling van de thymusklier bijna altijd met duidelijk overwigt van het geheele watervaatstelsel, met Engelsche ziekte en overvoeding der hersenen gepaard.

$ 289. Hcgh Ley meende de organische oorzaak van het door hem onder den naam van laryngismus stridulus beschreven asthma laryngeum in zwelling of ontaarding van klieren, die op de terugkeerende zenuw drukken, te vinden; welke meening, ofschoon voor eenige gevallen juist, door een veel grooter aantal van waarnemingen, waarin zulk eene verandering der klieren gemist werd, tegengesproken wordt.

§ 290. Andere waarnemers zoeken het ontstaan van het asthma laryngeum in bloedovervulling, waterverzameling of verweeking der hersenen, en het kan niet ontkend worden, dat men somwijlen den eenen of dén anderen dezer toestanden in de lijken vindt; zelfs komen er gevallen voor waar reeds de verschijnselen gedurende het leven eene ziekte der hersenen laten vooronderstellen; maar deze gevallen staan ook op zichzelve; het lijden der hersenen is dikwijls slechts secundair en staat evenmin in eene bestendige verbinding met het asthma laryngeum, als de bovengenoemde organische veranderingen (1).

§ 291. Men heeft eindelijk in enkele gevallen van asthma laryngeum tuberkels en etterholten in de longen, luchtpijpsklieren, die op den°stam der zwervende zenuw drukten, verwijding van het hart, openstaan van het eironde gat, —maar veel vaker, de gewone overblijfselen van den dood door verstikking daaraf gerekend, een volslagen ontbreken van alle ziekelijke veranderingen van eenig deel gevonden.

5 292. Reeds uit deze uitkomsten van de ziektekundige ontleedkunde blijkt, dat het asthma laryngeum, even als de aamborstigheid van eenen

(1) \ olgens Marshall Hall is dit asthma eene ziekte van de terngkaatsingswerkzaamheid van Let excito-motorisch stelsel; de terugkaatsingsprikkel kan van het vijfde paar (tandprikkeling) van de zwervende zenuw (gastrische prikkeling), van de ruggemergszenuwen (darmprikkeling) uitgaan, of de opwekkende oorzaken, zoo als gemoedsaandoeningen, toorn enz. kunnen onmiddellijk op de zenuwmiddelpunten werken. De excitorische prikkels werken door het verlen 'de merg op de terugkeerende zenuwen en op de tusschenribbige en middelrifszenuwtakken. Uitstort!,,in de hersenen is niet oorzaak, maar gevolg der krampen (Zie Cohsi in Coisr. J B f 18i->° Bd. I. S. 4S4).

8 *

Sluiten