Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naziekte; volgens Griffih is de ziekte in §—§ der gevallen doodelijk. Invloed op de voorspelling hebben: 1) de leeftijd der zieken: hoe jonger zij zijn, des te ongunstiger is de voorspelling; 2) hun gestel: krachtige kinderen loopen minder gevaar; 3) de oorzaken en zamenstellingen : laryngismus, dat uit hersenprikkeling ontstaat, is zeer ongunstig; gunstiger is de klierzieke oorsprong der ziekte; zamenstellingen, die de bewerktuiging verzwakken, maken de ziekte bedenkelijk; 4) de duur, het beloop en het tijdperk der ziekte: krijgt men haar dadelijk in het begin onder behandeling, dan laat zich haar voortgang vaak tegengaan; een acuut beloop is gevaarlijker dan een slepend; zeer ongunstig is de voorspelling, wanneer de ziekte eenmaal in het stuipachtig tijdperk is gekomen; 5) de verschijnselen en de uitgang: hoe vaker en heviger de aanvallen zijn, des te ongunstiger wordt de voorspelling ; doodelijk is de uitgang in hersenwaterzucht.

Behandeling.

§ 312. De aanwijzingen, die men zich moet voorstellen, bestaan 1) in matiging en dadelijke verdrijving van de kramp en van de oogenblikkelijk met verstikking dreigende aanvallen; 2) in de behandeling der grondziekte, welke de stemspleetkramp te weeg brengt en onderhoudt; 3) in de symptomatische behandeling der secundaire, door de aanvallen opgewekte bloedophoopingen naar het hoofd en naar de borst; 4) in de inachtneming van een bij deze aanwijzingen passenden leefregel.

§ 313. De eerste aanwijzing wordt door het aanwenden van krampstillende en afleidende middelen vervuld. Onder de eerste heeft Miliar aan den duivelsdrek een zekeren naam weten te verschaffen, en na hem hebben nog andere geneesheeren, zoo als Scmffer, Kopp, Wekdt, Toürtüal in den lof van dit middel, dat men ook met muskus verbonden heeft, ingestemd. Jammer maar dat de kinderen zich gewoonlijk tegen het inwendig gebruik van deze walgelijk riekende stinkhars verzetten, en men is meest tot derzelver aanwending in den vorm van lavementen beperkt (1). In de plaats van duivelsdrek hebben andere geneesheeren, zoo als Wichmakn, Harlïss,

IIenke, Hcfeland, Gölis en anderen muskus in groote giften, tot 2 4 grein

alle 2 uren, toegediend; Dorr vond de verbinding van muskus met kopervitriool, Hüter die met caloniel werkzaam; Ebers geeft gelijktijdig muskus met levertraan , den eersten ter bestrijding der kramp, den tweeden ter verdrijving der stoffelijke verandering. Zinkbloemen en koper-salammoniak werden door Kïli, het blaauwzuur zink door Pagensteciier en Güntiier aanbevolen. Hirsch vond in de aanvallen aqua laurocerasi in kleine langzamerhand klimmende giften, met tusschenloopende kleine giften muskus, °het best. Röscn prijst de digitalis (2). Men laat de ledematen der kinderen gedurende den aanval wrijven, een warm bad, dat men ook met loogzouten

(1) Rp. As. foetid. dep. 3U »olv. in spir. mindereri ^i, aij. menth. pip. ?ij, ayr. croc. ' (j, M. D. S. alle 1-2 uren 1 thee- tot 1 eetlepel met gelijktijdige duivelsdrek» lavementen (Miliar). — Rp. As. foetid. vitell. ovi 1. M. sens. terend, c. infus. valerian. (ex ^/?) ^jv- m. f. 1. a. emuls. D. S. voor 2 lavementen (Todrtual).

(2) Caspari raadt llaauwzuur aan; John en Stabk geven het lelladonna-extract tot 4-j gr. p. dosi; Hsïfkldes wil, dat men dit extract, Rombiko dat men azijnzuur morphine end«ra«tisch moet gebruiken.

Sluiten