Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men uit deze teekenen tot eene toesluiting besluiten, welke de vrije uitzetting van den aan dien kant gelegenen longkwab moet verhinderen, en wel kan dit een vochtstilstand, verlevering (hepatisatie) der longen, eene verstopping derzelve door tuberkels, een emphysema, eene uitstorting van vocht in den borstvlieszak of aangroeijingen van het borstvlies zijn. Men neemt deze gedeeltelijke onbewegelijkheid zoowel door enkele bezigtigin- van de borst, als ook door vergelijkende meting van de uitzetting'der borst door het vlak opleggen van beide handen op beide helften der borst waar (1) Somtijds is vaak aan eene en dezelfde zijde de beweging op eene plaats minder volkomen, dan op de andere, gelijk men dit b. v. bij vele teringlijders ziet waar de ribben onder de sleutelbeenderen zich bij het ademhalen naauwelijks bewegen en er zich bij het inademen als het ware eene groeve op deze plaats vormt; in de long- en de borstvliesontsteking bepaalt zich daaren'eSe/n„ de «bewegelijkheid meer tot het onderste gedeelte der borstkas

J♦ 'j uZ t5 h®rkenninS is het ™n gewigt op te merken, of de stilstaande helft der borst in vergelijking met de bewegelijke, verwijd en

uitpuilend; of vernaauwd en ingezakt is. Het eerste geval laat eene tamelijk gangbare vooronderstelling ter gunste van eene in de borst aanwezige uitstorting van vocht toe; in het tweede geval kan aangroeijing van het borstvlies der long, inzakking der borst ten gevolge van pleuris, cirrhosis deilongen der oorzaak zijn. De onbewegelijkheid van de borstkas kan echter ook enkel het gevolg zijn eener verlamming der uitwendige ademhalingzenuwen zonder eemg inwendig lijden der borstingewanden , waarop Chaeles Beu en Stkoheter de aandacht bepaald hebben. Meest is gelijktijd;hiermede ten gevolge van de versterkte werking der antagonistische borstspieren misvorming der borstkas aanwezig. De verlamde helft der borst staat bij het in- en uitademen vast en onbewegelijk, hetgeen nog duidelijker is te zien , wanneer men volgens Stroseter's raad door drukking op den buik de onwillekeurige werkingen der inademingsspieren zoekt te versterken. wpI **' volkomen natuurlijke inademing verwijdt zich de borstkas zoo-

wel naar voren en naar boven door opheffing der ribben, als ook naar beneden door het afdalen der middelrif*. Het ademhalen, waartoe de ribben ea de

midd!lrTn/er middel"fs °P fich zelve aUeen medewerken is onvolkomen. Het middelrifsademen wordt ook buikademen genoemd; terwijl de borst stil staat

uitgezet In a^bT0^ d°°r ^ afdaleild middelrif de «aar buiten klmpn A belemmeringen van de ademhaling neemt men dit onvol¬

komen ademen waar, zonder dat men uit dit teeken iets anders dan juist

t::^üZTld Van 661,6 °f and6re -rhinder^ d" ademhaling zou

§ 345 Gedaante en meting van de borstkas. De verrigtingen der Wen en de bswegmg der borstkas staan, gelijk gezegd is, in eene zoo innige wederzijdsche betrekking tot elkander, dat de invloed der meer of minder volkomene ademhaling op de gedaante der borstkas in de terugwerking der

(1) Bij sterke pleuritisehe pijnen zijn de bewegingen der ribben voornamelijk bij bet inademen «er belemmerd, als stootsgewijs en bonden in het „ogenblik op , dat zij beginnen. Soms zi n

deze b lfs aan de nbben , die met de zieke pleura overeenkomen', minder duidelijk

dan aan andere." Piorby Diagnostik etc. Bd. S. 425.

9 *

Sluiten