Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste op de adeinhalingsverrigting reeds a priori noodzakelijk blijkt te zjju. Wanneer reeds schedel- en hersenvorming in hunne ontwikkeling gelijken tred houden, hoeveel te meer zal dit dan niet het geval zijn bij zoo bewegelijke deelen als de borstkas en de longen, in welke zich de door gebrekkige of overmatige beweging veroorzaakte veranderingen veel sneller moeten uitdrukken! Echter heeft dit onderwerp de opmerkzaamheid der geneesheeren in lang nog niet in die mate tot zich getrokken , als het verdient, en men heeft zich hier even als in zoo vele dingen, lang met onbepaalde begrippen beholpen, zonder dieper tot den bodem der zaak door te dringen.

§ 346. Men begrijpt, dat in de gedaante der borstkas bij voorkeur alleen slepende ziekten der borstingevvanden zich kunnen uitdrukken. De zoogenaamde teringachtige gestalte der borst kent men sinds lang; wij hebben reeds in het eerste deel (bladz. 216) tegen de verwisseling van de kenmerken van den tuberculeusen en den eigenlijk borstzwakken habitus gewaarschuwd, ofschoon ook beiden gelijktijdig voorkomen. Eene platte, van voren naar achteren zamengedrukte gedaante der borst, aanzienlijk overwigt van de lengte- boven de breedte- en diepte-afmetingen, een meer rolronde , dan kegelvormige vorm der borstkas, vleugelsgewijs uitsteken der schouderbladen en zwanenhalsachtige lengte van den hals laat, zoo al niet reeds tot werkelijke ziekte, dan toch tot zwakte der ademhalingswerktuigen, en grooten aanleg tot het ziek worden derzelve besluiten. De meening van Engel , dat deze zwakke bouw van de borst door oefening der borstspieren (en door gymnastiek der longen zelve, voegen wij er bij) kan verbeterd worden, is door de ondervinding bevestigd. De zich in de longen ontwikkelende tuberkelzucht uit haren invloed op de gedaante der borstkas ook nog op eene andere wijze en wel: a) door vermagering der spieren en het scherp uitsteken van alle omtrekken der beenderen en der grootere spieren; b) door de met de tuberkels steeds gepaarde gedeeltelijke pleurissen, waardoor gewoonlijk aangroeijingen veroorzaakt worden, welke de boven de zitplaats der tuberkels gelegene streken van de borst naar binnen trekken; meest zakt de borstkas in de streek onder de sleutelbeenderen in; en terwijl in den natuuilijken toestand de wijdte van den bovensten omvang der borst grooter is, dan van den ondersten, heeft hier deels door het inzakken van de oudersleutelbeensstreek, deels door het toenemen van den omvang der lever het tegendeel plaats; c) verbreidt zich de tuberkelzucht over een grooter deel der long, dan verslappen de daarboven gelegene tusschenribbige spieren, en , terwijl gelijktijdig de plaatsvervangende werking des middelrifs geklommen is, verlengt zich van lieverlede deze zijde van de borstkas, de tusschenribbige ruimten worden grooter; bij tuberkelzucht der longen vindt men dan somwijlen eene vatvormige gedaante der borstkas, dat is verwijding in het midden met afname der onderste en bovenste afmetingen (Eisgel).

§ 347. Wij gaan hier met stilzwijgen de tegennatuurlijke gedaante der borstkas bij ruggegraatsverkrommingen van rhachitischen, de onder den naam van kippenborst bekende misvorming met stilzwijgen voorbij, ofschoon al deze afwijkingen het ademhalingsbedrijf meer of minder hinderlijk zijn; maar daar hier de mismaking het primaire, de stoornis van de ademhaling het consecutive is, staat het ons vrij, daarvan af te zien. Verkromming en misvorming der borst is echter vaak ook weder gevolg eener borstziekte. De

Sluiten