Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ 351. Eene andere manier van meten bestaat in het bepalen der inen uitgeademde lucht, waar zich het scheikundig onderzoek der uitgeademde lucht dadelijk aansluit. Voor deze wijze van onderzoeken is ongelukkig tot dusver nog minder gedaan, dan voor de uitwendige meting. Abernethy wil den inhoud der longen daardoor bepalen , dat hij den lijder na eene volkomene inademing in een boven water omgekeerd vat diep laat uitademen , en aldus de hoeveelheid der uitgeademde lucht meet. Green heeft eenen toestel opgegeven, om de hoeveelheid der bij eene volle inademing ingenomene lucht te meten (1). Echter maakt Williams op deze toestellen de gegronde aanmerking, dat uit hunne aanwending uiet zoo zeer de inhoud der longen als wel alleen de kracht der ademhalitagsbewegingen kan opgemaakt worden. Het scheikundig onderzoek der uitgeademde lucht in borstziekten behoort tot de dringendste gapingen der ziektekundige scheikunde.

§ 352. Teekenen wit de percussie. Al kan men ook de percussie door het aankloppen met de vingers op den blooten borstwand zonder iets tusschen dezelve te leggen (onmiddellijke percussie) verrigten , zoo verdient toch de middellijke percussie met Piorry's plessimeter de voorkeur, omdat de daardoor versterkte klankverschillen duidelijker worden en het mogelijk wordt, de weekere oppervlakkige declen zamen te drukken, en den percussieklank der dieper gelegene te onderzoeken. Een overtreksel der bovenvlakte van dezen plessimeter met dun leder dunkt mij gepast, ten einde de tikkende klank der nagels weg te nemen. Men leert uit de percussie den grooteren of geringeren tegenstand der borstwanden bij het aanslaan en de verscheidenheid van den door het aanslaan verwekten klank kennen. De borstwand moet als eene gespannene vlakte beschouwd worden , wier onderlaag zeer veranderlijk is, en daardoor tegenstand en klank wijzigt, en zelve voor verschillende spanning vatbaar is. Is de onderlaag met lucht gevuld en medegevend , zoo als de gezonde long, dan is de wederstand gering en de klank helder; is de onderlaag vast, niet medegevend, luchtledig, digt, dan wordt de wederstand groot en de klank dof.

§ 353. Naar gelang de borstwand dun, mager of dik, met weeke deelen, vet bedekt is, zal de klank bij overigens gelijke omstandigheden', in het eerste geval helderder, in het tweede doffer zijn. Uit dien hoofde is de klank minder helder op den rug, op de knobbels der wervelen, op de schouderbladen, op eene vette vrouwelijke borst, bij zeer vleeschige voorwerpen. Zijn de deelen zamendrukbaar, dan kan door het sterker aandrukken van den plessimeter deze den klank verdoovende verhindering gedeeltelijk of geheel overwonnen worden.

§ 354. Door oppervlakkige percussie met ligt aanslaan neemt men den toestand van den luchtinhoud der naastgelegene, — door percussie met sterk aanslaan en zooveel mogelijke zamendrukking der deelen, neemt men den luchtinhoud der dieper gelegene lagen waar. In het bedrijf der inademing, waarbij de long met lucht gevuld is, geeft de percussie vaak een

den grooten omvang der lever, die op dien leeftijd zeer ontwikkeld is, en tot verwijding van de basis der borstkas bijdraagt, moet toegeschreven worden. Hoe sterker het individu is, des te grooter is ook de wijdte Jen gunste van het bovenste gedeelte.

(1) Verg. Williams, Krankheiten der Brust etc. S. 55.

Sluiten