Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

longweefsel om de luchtbuis of om de holte niet in eene aanmerkelijke uitgestrektheid aanwezig is, hoe grooter het vast geworden deel der long is des te ligter ontstaat de luchtbuisstem. Lobulaire longontsteking, op zich°zelf staande tuberkels Teroorzaken haar niet.

§ 385. Skoda, wien men de verbeterde theorie van het ontstaan der stemgeluiden in de borst te danken heeft, bezit de verdienste, dat hij Laesxec's leer hieromtrent van alle dubbelzinnigheid gezuiverd, vereenvoudigd en de in de praktijk nuttige toepassing streng bepaald heeft. Yan de LiEirirec'sche peetoriloquie, bronchophonie en aegophonie heeft Skoda's kritiek in den strikten zin alleen de bronchophonie overgelaten. De eigenschap van de borststem (peetoriloquie), dat de stem uit de borst des lijders onmiddellijk in het oor des hoorders dringt , kan aan iedere sterke luchtbuisstem eigen worden, anderen hebben daarin een verschil van de luchtbuisstem en de borststem gemeend te vinden, dat ginds de stem uit de borst gearticuleerd, hier ongearticuleerd luidt, echter leert de waarneming, dat in de sterkste luchtbuisstem de stem vaak als ongearticuleerd en somwijlen bij de zwakste als gearticuleerd waargenomen wordt. Dat, wat Laestoc peetoriloquie noemde, is volstrekt geen vast teeken van etterholten in de lon^; de stem klinkt in de holten mede onder dezelfde voorwaarden, als in de luchtbuizen, d. i. alleen dan, wanneer deze holten vaste wanden hebben door verdigt longweefsel in eene voldoende uitgestrektheid omgeven zijn en 'opene gemeenschap oefenen met het strottenhoofd en de luchtpijp. In holten met vliezige wanden, die onmiddellijk door luchtbevattend weefsel ingesloten en van de hoofdluchtbuisstammen afgesloten zijn, ontstaat noch luchtbuisstem noch borststem. De luchtbuisstem , in hare wijze van ontstaan en in haren aard, maakt slechts verschillen in graad uit. De trillingen van sterke luchtbuisstem deelen zich ook aan de vaste wanden mede en doen de borstkas trillen; zij wordt door den hoorder niet slechts gehoord, maar de trillende klankgolving wordt door zrjn oor ook gevoeld. Deze de luchtbuisstem vergezellende borsttnlling hangt echter bovendien van velerlei individuele omstandigheden, b. v. van groote veerkracht, dunheid, spanning der borstwanden enz. af. Zwakke luchtbuisstem noemt Skoda de stem uit de borst bij welke deze schudding van het oor ontbreekt. Ik houde het voor doelmatig de borsttnlling, die de luchtbuisstem soms vergezelt, over het geheel van dezelve in de beschouwing af te scheiden.

§ 386 De verdigting van het longweefsel, die de luchtbuisstem voortbrengt, kan in hepatisatie, in tuberculeuse of andere verhardingen, in opstopping door bloeding, in zamendrukking der long van buiten bestaan. 41 veroorzaken ook verschillende oorzaken zamendrukking van de lon<* dan is er toch ter verwekking der luchtbuisstem zulk een graad van zamendrukking noodzakelijk , als die slechts door eene aanzienlijke vloeibare of gasvormige uitzweeting van het borstvlies mogelijk is, en toch moet de zamendrukking nog altijd eene of meer groote luchtbuizen open laten, zoo de luchtbuisstem plaats grijpen zal. Men ontmoet hier de grootste verscheidenheden die zich moegelijk laten verklaren; terwijl in een geval de luchtbuisstem door de zamendrukking van een derde gedeelte der long veroorzaakt wordt, kan in een tweede geval de massa van uitgezweete stof veel aanzienlijker zijn, voordat dit verschijnsel opkomt. Altijd is de luchtbuisstem bij uitstortingen in het

Sluiten