Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 452. Pijn in de borst is bij de aandoeningen der adembalingswerktuigen soms slechts als een dof gevoel, als stekende pijn aanwezig. In het algemeen kan men zeggen, dat de ontstekingachtige aandoeningen van het horstvlies het meest stekende pijnen te weeg brengen; deze zijn des te heviger, hoe sterker het borstvlies der ribben aangetast is. De stekende, scheurende pleurispijn wordt inzonderheid door bewegingen, door eene ligging, waarbij het horstvlies gespannen of gedrukt is, door het hoesten, door het inademen, door percussie, door drukking op de tusschenribbige spieren vermeerderd , ook is de pijn stekend bij aandoening van longweefse), wanneer tevens derzelver weivliezig bekleedsel is aangedaan (Pleuropneumonie). De zieken ademen slechts onvolkomen, uit vrees, dat zij door de volledige verwijding der borst de pijn zullen verergeren; de ribben aan de zieke zijde staan onbewegelijk. Somwijlen ontbreekt echter ook de pijn bij aandoeningen van het borstvlies. Er moet nog bepaald worden, welken invloed de vorming van uitzweeting, wanneer die tot stand gekomen is, daarop heeft; de pijn schijnt zich in de omgekeerde verhouding tot de uitzweeting te ver minderen. Bij eene zeer aanzienlijke uitstorting in het borstvlies voelt de zieke bijna volstrekt geene pijn. Niet altijd komt de zitplaats van de pijn met de aangetaste plaats van het borstvlies overeen. Het veelvuldigst wordt zij op gelijke hoogte met den tepel of een weinig beneden denzei ven gevoeld, hetgeen men daaruit zocht te verklaren, dat men aannam, dat in deze streek de sterkste wrijving tusschen het ribben- en longenborstvlieSplaats greep. Ik heb volstrekt niet zelden waargenomen, dat lijders aan pleuris veel meer over pijn in den bovenbuik en in den buik klaagden, dan over pijn in de borst zelve, en deze streken waren zelfs zoo gevoelig voor de aanraking, dat men zonder de hulp van andere objective teekenen in verzoeking zou gekomen zijn, om de ziekte eer voor eene ontsteking der buiks-, dan der borstingewanden te houden. Andere geneesheeren hebben hetzelfde waargenomen. Misschien is in die gevallen, waar de bovenbuik inzonderheid pijnlijk is, het borstvliesovertreksel van het middelrif het lijdend deel. Het wrijvingsgeruisch van het borstvlies (bij aangroeijingen) is soms ook met het gevoel van pijn gepaard. Na ontsteking van het borstvlies blijft soins eene pijn over, die de zieken vooral voelen, wanneer zij eene zekere mate van inademing en uitzetting der borst willen overschrijden; het is waarschijnlijk dat in zulke gevallen strakke vergroeijingen de volledige uitzetting der borstkas verhinderen.

5 453. De pleuritische pijn kan met eenvoudige spierpijn (rheumatismus pectoris) verwisseld worden. Is de ziekte van bet borstvlies van eenen rheumatischen aard, dan kan ook de pijn, die haar vergezelt, zwervend en vlugtig zijn. Alsdan dienen in het bijzonder ter onderscheiding

voor ziekte van het borstvlies.

De uitkomsten van de auscultatie en percussie.

voor spierrheumatismus.

De pijn bij die bewegingen, waarin de zieke spieren in werkzaamheid komen, b.v. die van de armen, van den romp enz.

Sluiten