Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnselen van blaauwzucht vooraf; de gelaatskleur van den lijder wordt aardvaal of loodkleurig; de lippen, huid, ledematen zijn blaauw , de aderen zwellen op, het uit de ader vloeijend bloed is zeer donker. Zoo doodt de luchtbuisontsteking door ophooping van slijm in de fijnste longcellen of door afsluiting der lucht in de grootere, door slijm en zwelling van 'het slijmvlies verstopte luchtbuizen, de longontsteking door verstopping vaneen groot gedeelte des longweefsels, de pleuris met uitstorting door zamendrukking van hetzelve. Verloopt de ziekte langzamer, breidt zij zich langzamerhand over het ademhalingswerktuig uit, zoo ondergaat de bloedmaking vaak eene meer slepende verandering; in het bloed vertoonen zich de verschijnselen van hydraemie, van anaemie. De zieken hebben een aardvaal, bleek uitzien, vermageren, in de afscheidingen openbaren zich sporen van ontbinding, er voegen zich verschijnselen van waterzucht bij.

§ 459. Met de veranderingen in de bloedmaking staat de verwekking van dierlijke warmte in dadelijk verband. Zij is zeer vaak in ziekten der ademhalingswerktuigen verhoogd. Even zoo gaan deze met koorts van verschillend karakter en oorsprong vergezeld; de voeding is gestoord, — welke reeksen van verschijnselen het overbodig zou zijn hier te bespreken, omdat hun gewigt alleen in den zamenhang met de bijzondere ziekten, die dezelve te weeg brengen, kan berekend worden.

ALGEMEENE GENEZINGSLEER VAN DE ZIEKTEN DER LUCHTWEGEN.

1) De ontstekingwerende geneeswijze in ziekten van de luchtbuizen, longen en borstvlies.

§ 460. De ontlasting der borstingewanden van bloed wordt hoofdzakelijk door algemeene bloedontlastingen bewerkstelligd. Zuinigheid met het bloed is nergens gevaarlijker dan in ziekten dezer deelen; minder wordt het gestraft, wanneer men hier de middelmaat overschrijdt, dan wanneer men daar beneden blijft. Men kiest meest de armaderen; aan den voet verrigt men de lating alleen dan, wanneer bloedophooping of ontsteking der borstingewanden door onderdrukking van bloedvloeiingen uit de bekkeningewanden ontstaan is, of tot afleiding bij bloedspuwing. Nooit mag men van deze wijze van ontlasting eene volledige verdeeling van de ontsteking der longen verwachten. De ontlasting moet snel, uit eene genoegzaam groote wond der ader verrigt worden; zijn er meer aderlatingen noodig, dan doet men wel, ze in korte tusschenruimten op elkander te laten volgen (Bodiliaüd's saigtiées coup sur coup); men offert op deze wijze de minste hoeveelheid bloeds en de schijnbare bloedverkwisting blijkt eindelijk spaarzaamheid te zijn.

§ 461 Het in longziekten uit de ader gelaten bloed vertoont eene verschillende hoedanigheid; ofschoon de nieuwere proeven van toepassing der scheikunde op de ziektekunde ook eenen lichtstraal laten vallen in de duisternis der in de longziekten plaatsgrijpende veranderingen des bloeds, blijft hier toch nog veel te doen over, eer die uitkomsten zoo practisch bruikbaar zullen zijn, als van hunne verdere ontwikkeling te wachten is. Men heeft

Sluiten