Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE AFDEELING.

Grondvormen van de ziekten van do luchthuizen, van de longen , van het borstvlies en derzelver in oorsprong verschillende soorten.

I.

ATROPIIIE.

VERWIJDING DER LUCHTHUIZEN (DILA.TATIO BRONCHIORUM, RRONCHIECTASIS, CIRRHOSIS PULMONUM, CORMGAN.)

f.aehnec, Traité de I'auscultation médiate , Brusselsehe uitgave. P. 92. — Akdral, Chnique médicale. Brussfische nitgave. T. 1. P. 157. - Reinabd , in Memoires de 1'Académ.e royale de Médecine. Bd. IV. 1835. cn Analecten über chronische Krankheiten, Bd. 1. S. 80. — Cokrigam, Dnblin. Journ. May 1838 en Jacobsok's und Bressler's Analecten, Bd. 1..S. 841. — Rokitansky, 1. c. Bd. 3. S. 4. — IIasse , 1. c. Bd. 3. S. 390.

Ontleedkundige kenmerken.

§ 479. Volgens de nieuwe onderzoekingen van Corrigan en Rokitassky is het bijna zeker geworden, dat in de meeste gevallen de door Laessec het eerst als eene primitive verandering naauwkeunger beschrevene -vem ijding der luchtbuizen slechts een secundair gevolg van eenen dooi Corrigan met den naam van cirrhosis bestempelden, -atrophischen toestand dei longen is, welke zelf weder het gevolg van voorafgegane ontsteking van liet 1°"?! weefsel zijn kan. Men onderscheidt, naar den vorm der verwijding, iie soorten daarvan; de rolronde, de zakvorrnige, en de spilsgewij^e o rozenkransachtige. De rolronde bestaat in de gelijkvormige verwijding van een of meer luchtbuistakkcn, die vaak 4—8 dubbel uitgezet zijn en wier uiteinden blinde zakken vormen, die zich niet verder in kleinere takken voortzetten. Deze verwijding heeft altijd slechts in de takken van denv derden en vierden rang plaats; zij bepaalt zich niet zelden tot eene enkele luchtbuis, maar neemt gewoonlijk verscheidene takken, somwijlen zelfs ic van eenen geheelen kwab in. De aldus verwijde luchtbuistakken kunnen de doorsnede van penneschachten verkrijgen. In dezen \oim van \erwij ins is altijd gelijktijdig het slijmvlies en het vezelig weefsel der aangedane luc itbuizen verdikt, hypertrophisch, onbuigzaam, het slijmvlies is donkenoo , opgezwollen, en in de holte der verwijde buizen vindt men dik, etterachtig slijm. De zaksgewijze;, of holtenvormige verwijding der luchtbuizen bestaat in de uitzetting van enkele plaatsen van den eenen of den anderen lucitbuistak, meestal ook van den derden of vierden rang, tot eene holte ter grootte van eenen boon, van eenen okkernoot, en zells van een hoen erei ,

waarin men vaak de openingen van inmondende luchtbuistakken hei ent. eze vorm van luchtbuisverwijding is meestal met verdunning van het s ijim les

Sluiten