Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derzelve te ver gegaan zijn, zullen wij in het volgende deze beide verkeerde wegen trachten te mijden.

§ 490. Wij hebben in het eerste deel van dit werk op de verscheidenheid van het denkbeeld van ontsteking uit een ontleed-ziektekundig en klinisch oogpunt de opmerkzaamheid bepaald. Uit een ontleed-ziektekundig standpunt hebben dan ook velen alle veranderingen in de voedingswerkzaamheid der luchtbuizen, van den laagsten graad van bloedophooping of vochtstilstand af tot aan den hoogsten graad van ontsteking met aanzienlijke zwelling der weefsels, van den ligtsten catarrhus tot aan den colliquativen luchtbuisslijmvloed onder den algemeenen naam van bronchitis zamengevat. Van uit een ontleedkundig oogpunt laat zich ook zeker deze meening van de zaak even goed verdedigen, als men er ook niets in ziet, om ligte bloedovervullingen van het bindvlies, zoo als die bij verkoudheden, uitslagziekten enz. voorkomen, met den naam van conjunctivitis catarrhalis, morbillosa, scarlatinosa te bestempelen. Inderdaad geeft de studie der verschillende vormen, welke de vochtstilstand in het weefsel van het bindvlies kan aannemen, veel opheldering voor de kennis van gelijke aandoeningen op andere slijmvliezen. AA ij zien namelijk, dat in het bindvlies zeer vreemdsoortige ziekteprocessen onder den vorm van vochtstilstand en afscheidingsafwijking kunnen post vatten, dat de ontleedkundige vorm van den vochtstilstand soms slechts in zeer oppervlakkige vaatopspuiting bestaat, dat in den hoogeren graad der ziekte de vaatnetten in vlekken en eindelijk in eenen gelijkvormigen , verschillend rooden tint van het weefsel ineenvloeijen, dat in dezen toestand het slijmvliesweefsel zwelt, zich fluweelachtig opzet, dat de klieren meer en meer als gekorrelde uitwassen uit het weefsel te voorschijn komen ; bij eenen nog hoogeren graad van ontsteking wordt het onderslijmvliescelweefsel mede aangetast, «welt, is met etter of wei doortrokken; op het bindvlies kan men voorts alle trappen, die de afscheiding door'den vochtstilstand ondergaat, van de catarrhale droogte af tot aan de colliquat've slijmvloeijing, duidelijk vervolgen. Al deze bedrijven kunnen ook op andere slijmvliezen voorkomen.

Ontleedkundige kenmerken.

$ -è91. Het slijmvlies der luchtbuizen is omstreeks voor alle veranderingen vatbaar, die op het door vochtstilstand aangetast bindvlies voorkomen. Deze veranderingen, die wij zoo dadelijk zullen beschrijven, zijn niet van dien aard, dat juist altijd bepaalde ontleedkundige vormen bij de door den geneesheer aan het ziekbed onderkende ziektebeelden van luchtbuisverkoudheid, van acute of slepende luchtbuisontsteking, bij slijmvloeijing uit de luchtbuizen passen; veeleer zijn wij door den aard der zaak gedwongen, in de beschrijving der ontleedkundige kenmerken hier eerst slechts over éénen, maar voor verschillende graden en uitbreiding vatbaren vochtstilstand der luchtbuizen te spreken.

§ 492. De vochtstilstand in de luchtbuizen kan zich óf enkel tot de luchtbuisstammen van den eersten of tweeden rang bepalen en eeni"e derzelve aandoen, óf hij kan de kleinere vertakkingen van den derden of vierden rang tot zijne zitplaats kiezen (bronchitis capillaris).

Zeer zeldzaam strekt zich de vochtstilstand over het slijmvlies van den

Sluiten