Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorboden, een weinig neus- en luchfbuisverkoudheid op. Dikwijls heeft de acute luchtbuisslijmvloeijing een tusschentijd van slepende luchtbuisaandoening, vooral bij oude lieden en in den winter, als wanneer over het geheel acute luchtbuiszïekten heerschen. De overmatig rijkelijke afscheiding vormt den hoofdgrondslag der ziekte, overigens zijn hare verschijnselen volmaakt de boven beschrevene van bronchitis capillaris of pneumonia notha. Somwijlen gelukt het den lijder, na eenen aanval van de hoogste ademhalingsbenaauwdheid en orthopnoea eene enorme hoeveelheid van weiachtig, doorschijnend, eiwitaardig, of slijinig vocht op te koren of te braken; onmiddellijk daarna worden de ademhaling en de bloedsomloop iets vrijer; echter kan het ook geschieden, dat de zieke in den aanval stikt. Door de auscultatie verneemt men de ophooping eener geweldige hoeveelheid van meer of minder vocht in alle afdeelingen der luchtbuizen en over het grootste gedeelte der borst verspreid. Dikwijls ontbreekt alle koorts. De aanval keert of niet weder terug, of hij herhaalt zich na kortere of langere tusschenpoozen; zuchtige zwelling der longen kan zich bij de acute slijmvloeijing der luchtbuizen voegen, en tien doodelijken afloop bespoedigen. De slijmvloeijing der luchtbuizen verloopt dikwijls buitengemeen snel, in weinige uren of dagen. De bronchorrhoea acuta kan in zeldzame gevallen door snelle opslorping van een in het borstvlies of in eene andere holte uitgestort vocht (borstwaterzucht, etterborst enz.) en door verplaatsing van hetzelve op het slijmvlies der luchtbuizen ontstaan. Akdral verhaalt zulk een geval (1).

5) BRONCHITIS SEU BRONCHOSTASIS CHRONICA; SLEPENDE LUCHTBUISVERKOUDHEID.

§ 524. De opspuiting van het slijmvlies is hier gemeenlijk donkerder, dan in de acute vormen der luc'itbuisontsteking; het slijmvliesweefsel is opgezet, de slijmvliesvlakte heeft door de ontwikkeling der slijmgroeven niet zelden eene gekorrelde hoedanigheid; bij grijsaards en wanneer de slepende luchtbuisontsteking reeds verscheidene jaren lang bestaat, vindt men somwijlen het slijmvlies bleek of geelachtig. Dikwijls gelijktijdige verwijding der luchtbuizen.

^ 525. Alle trappen van de in het algemeen overzigt van de verschijnselen der luchtbuisontsteking beschrevene toevallen kunnen zich hier onder velerlei wijzigingen van hun beloop, van hunne opvolging enz. met elkander verbinden. De slepende luchtbuisverkoudheid komt eerst na meermaals herhaalde aanvallen van acute luchtbuisontsteking tot volledige ontwikkeling en wordt blijvend; Elliotson zegt, dat slepende luchtbuisontsteking bijna altijd eene ontaarding van de acute is. Hebbelijke hoest en fluimlozing, inzonderheid des morgens bij het ontwaken, zijn de voornaamste verschijnselen. Koorts ontbreekt en de zieken behouden, in weerwil van de zeer rijkelijke fluimlozing, hunne krachten en hunnen eetlust, al duurt ook de ziekte vele jaren lang voort. Vele personen worden daarvan nooit weder vrij. De fluimen bestaan gemeenlijk uit een groenachtig-wit, ettervormig, ineenvloeijend, en niet zeer taai slijm; zelden zijn zij met bloed gestreept,

(1) Cliniijue midicale. Eruxell. T. I. p, 197.

Sluiten