Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid ot luchtbuisontsteking in den toestand van ligt opwekbare overmatige afscheiding van het slijmvlies gebragt is. Vele individus zijn door eigenaardige voorbeschiktheid verscheidene malen in het jaar aan deze ziekte blootgesteld.

Volgens Rdfz en Lodis is de bronchitis acuta veel zeldzamer bij vrouwen dan bij mannen, omdat deze zich meer aan de gelegenheidsoorzaken blootstellen , dan de eerste.

$ 534. De gewigtigste opwekkende oorzaken der luchtbuisontsteking zijn:

a) Atmospherische schadelijke invloeden: snellfe afwisseling van den warmtegraad, zoowel van warmte tot koude, alsook omgekeerd; luchtbuisaandoeningen heerschen dus bijzonder des winters, in de lente en den herfst. Slepende luchtbuisziekten met atonie van het slijmvlies komen op vochtige plaatsen, in waterrijke landen, aan zeekusten, aan de kusten der Noord- en Oostzee endemisch voor.

b) Gestoord evenwigt tusschen de in consensueel antagonistische wisselbetrekking staande huid- en longuitwaseming door verkouding of verhitting van verschillenden aard, te iigte kleeding, inzonderheid in het voorjaar; doornat worden van de huid, togt, koud drinken.

c) Luchtbuisontsteking ontstaat uit onmiddelijke prikkeling van het slijmvlies der luchtbuizen dopr inademing van scherpe, chloor-, azijn-, of andere zure dampen; de daardoor verwekte luchtbuisprikkeling is gemeenlijk voorbijgaande en van korteren duur, dan die uit andere oorzaken ontstaat; voorts bij een langdurig verblijf in eenen met stof, kólendamp, metaaldeeltjes gevulden dampkring. Van daar zijn zekere onder zulke omstandigheden hun bedrijf uitoefenende werklieden aan luchtbuisontsteking (vooral aan hare slepende vormen) bijzonder onderhevig. Steenhouwers, bakkers, spinners, kousenwevers, wevers, naaldenmakers, metaalwerkers, looijers, bontwerkers paardenhaarpluizers, wolkammers enz. (1) Inspanning der longen doorzingen, declameren kan oorzaak van luchtbuisontsteking worden.

§ 535. d) Van alle weefsels des ligchaams is het stelsel der slijmvliezen het meest geneigd, om door terugkaatsing van eene of andere stoornis in de gelijkmatige verdeeling der bloedmassa, in de gezamenlijke bewerktuiging, in eenen toestand van passive bloedovervulling gebragt te worden. Het aandeel der longen aan de verrigting van den bloedsomloop maakt het slijmvlies der luchtbuizen bijzonder geschikt, om het vereenigingspunt der secundaire vochtstilstanden te worden. Wij vinden dus ook, dat de meeste aan organische hartziekten of andere stoornissen van den bloedsomloop lijdende zieken door slepende luchtbuisontsteking aangetast zijn. Ontaarding der onderbuiksingewanden, der lever, milt enz., waardoor de bloedsomloop belemmeringen ondergaat, kunnen passive bloedovervulling der luchtbuizen doen ontstaan. Consensueel lijdt het slijmvlies der luchtbuizen in het emphysema, in de tuberkelzucht der longen mede, en de iluimlozing in deze ziekten is meest of grootendeels slechts het voortbrengsel van den sympathischen vochtstilstand in de luchtkanalen.

§ 536. e) Kwaadsappige toestanden des bloeds vatten somwijlen bij voor-

(1) Verg. Berge en Honnekït t. a. i>. T. I. p. 653.

Sluiten