Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daardoor op eiken plaatselijke» vochtstilstand; het waarom van hunne werking voldoende te verklaren, ligt niet in onze magt; maar — zij helpen. Braakmiddelen breken vaak keelontstekingen. Verkoudheden — hardnekkige slijmvloeijingen uit de luchtbuizen wijken niet zelden voor hunne herhaalde aanwending en op verre niet altijd leveren vuile stoffen in de maag en gastricismus den sleutel tot de verklaring. De geoefende tact van den practicus weet door geschikte handhaving dezer gewigtige therapeutische wapenen juist in luchtbuisaandoeningen dikwijls iets groots en onverwachts te doen. De onder deze middelen het meest gebruikte spiesglansbereidingen (de braakwijnsteen, goudzwavel, kermes miner., het witte spiesglansverzuursel) onderscheiden zich nog bovendien door eene specifieke (d. i. onbekende), maar weldadige betrekking tot de ademhalingswerktuigen en in het bijzonder tot het slijmvlies der luchtbuizen, waardoor aan dezelve eene groote speelruimte in de luchtbuisontsteking wordt aangewezen. Stellige tegenaanwijzingen tegen de spiesglansbereidingen zijn alleen een hooge graad van algemeene zwakte, zeer ver gevorderde hooge jaren, doorloop, maagontsteking.

§ 564. Andere tot de fluimlozende gerekende middelen, die vertrouwen genieten in luchtbuisaandoeningen (vooral van eenen zinkingachtigen aard), en over wier werkingswijze wij evenmin iets bepaalds weten zijn het ammoniakzout, het door Hufeiand zoo zeer geroemd extr. cardui benedicti, het marrub. album. Mijne eigene ondervinding maakt mij tot eenen grooten begunstiger van het ammoniakzout, en er is geen ander middel, dat, hetgeen juist voor het slijmvlies van belang is , zoo goed het midden houdt tusschen een ontstekingwerend en ligt prikkelend geneesmiddel. Wij ontmoeten dan ook het ammoniakzout in zeer vele airticatarrhale mengsels.

§ 565. De gomharsen, zoo als ammoniakgom, galbanum, myrrhe, geven aan alle slijmvliezen , en name ook aan dat der luchtbuizen eene vermeerderde spankracht, en passen dus vooral bij slapheid van derzelver weefsel en bij de daaruit ontstaande ontsteking of slijmvloed der luchtbuizen. Als een zoodanig middel is ook de senega bekend, en zij wordt inzondeiheid bij ontbrekende kracht der luchtbuizen, bij het stilstaan der fluimloïing aangeraden. In zulke gevallen zouden wij wel geneigd zijn, om aan kamfer en ammonia onzen bijval te schenken.

§ 566. De zamenhang der opgehoeste fluimen verdient in acht genomen te worden; uit te groote taaiheid derzelve kan de aanwijzing ontstaan, om nog verder ontstekingwerend voort te gaan, of, in slepende luchtbuisontsteking, door het gebruik van loogzouten (ol. tartari per deliquium), de neiging tot vorming van vaste voortbrengsels tegen te gaan, de vloeibaarmaking der afgescheidene stoffen te begunstigen — groote vloeibaarheid en rijkelijke hoeveelheid der fluimen veroorlooft het gebruik van zamentrekkende middelen. Piorrv raadt in het eerste geval rijkelijk drinken, in het tweede onthouding daarvan aan.

g 567. Spaansclievliegenpleisters, in het begin eener sthenische luchtbuisontsteking aangewend, doen vaak meer kwaad, dan goed. Eerst bij den overgang van het eerste in het tweede tijdperk; wanneer zich de taaije scherpe afscheidingsstof in etterachtig , slijm heeft veranderd, wanneer het verterings-, kokingstijdperk der ziekte begint, kan het behoorlijk ge-

Sluiten