Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikt antagonismus voordeelig werken. Het karakter der terugwerking in de luchtbuisontsteking beslist dus omtrent de doelmatigheid van het vroeger of later aanleggen der Spaanschevliegenpleisters. Wanneer eene overmatige afscheiding reeds vroegtijdig de ware eigenaardigheid van de luchtbuisziekte uitmaakt, zoo als b. v. in de acute slijmvloeijing der luchtbuizen, is ook het spoedig aanleggen van blaartrekkende pleisters op zijne plaats. Daar in luchtbuisziekten de neiging tot afscheiding de bovenhand heeft, zal het kunstmatig opgewekt antagonismus krachtdadiger en duurzamer werken, wanneer het zich de opwekking van natuurlijke of nieuw opgewekte afscheiding ten doel stelt; bekend is de werkzaamheid van zweet, van afscheidende of etterende revulsiva. Little raadt als voortreffelijk de terpentij ninwrijvingen aan, die hij bij hevige ontsteking alle 2—3 uren op de borst laat aanwenden en deze dan goed met flanel bedekken (1).

<jj 568. De slijmvliesaandoeningen behoeven eene zekere krachtdadigheid van de algemeene terugwerking, om niet door de neiging van het slappe slijmvliesweefsel tot eene lijdelijke hebbelijke afscheiding slepend te worden. Het duidelijkst bewijs daarvoor leveren de ziekten van het bindvlies der oogen op. Eene oude behandelingswijze van de verkoudheid bestaat dus in kunstmatige opwekking en verheffing der vaatterugwerking door inwendige , prikkelende, hartsterkende middelen, ammoniabereidingen, heeten wijn, heete specerijachtige aftreksels, punsch. De zweetdrijvende werking dezer middelen is hier het genezende niet, maar de door dezelve in alle weefsels bewerkte snellere bloedbeweging en bloedomwisseling; het zweet is slechts het gelijktijdig verschijnsel dezer grondwerking, en gelijk de turgor der huid door de huiduitwaseming aineemt, geschiedt dit met de catarrhale spanning en opzetting van het slijmvlies, door inwendig sweet, door zoogenoemde critische slijmafscheiding. De verkoudheid kan nu ook zonder huidziceet genezen worden.

§ 569. De ligte luchtbuisverkoiidheid behoeft gee.ne andere behandeling, dan de voorzorg, dat zij niet in acute ontsteking ontaarde, van daar eene ontstekingwerende levenswijze, de beschutting voor verkouding, voor inspanning der ademhalingswerktuigen, het vlijtig drinken van slijmige laauwe dranken enz. Hoe meer zij tot de sthenische luchtbuisontsteking nadert, bij volbloedige, bloedrijke individus, in het eerste tijdperk, des te strenger moet de ontstekingwerende behandeling zijn; van den anderen kant neemt de behandeling der slepende luchtbuisontsteking of de prikkelende geneeswijze hare regten in in het tweede tijdperk, en zoodra de zinkingachtige afscheiding, inzonderheid bij phlegmatische oudere voorwerpen, in langdurigheid schijnt uit te loopen. Bij middelbare graden van luchtbuisverkoudheid is het inwendig gebruik van ammoniakzout, extr. cardui benedicti, kleine giften spiesglans in verbinding met narcotica, zaadmelken, afleiding door prikkelende voetbaden, vette wol op de borst gelegd, dikwijls ook een purgeer- of braakmiddel nuttig. Eene zeer gebruikelijke wijze van behandeling van de verkoudheid op de borst bestaat in opwekking van het zweet

(1) Ook Stokes raadt bij slepende luchtbuisziekten (maar ook bij ontwikkelde longtering) dagelijksche inwrijvingen van de borst met een smeersel uit terpentijngeest en azijnzuur aan . zoodat men eenen ligt roosaehtigen toestand der hnid te weeg brengt.

Sluiten